О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 23.03.2019
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2013-04-08 00:00:00  Версія для друкуУКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

№ 203/2013

Про затвердження Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав

1. Затвердити Угоду про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учинену 5 грудня 2012 року в м.Ашгабаті.

2. Органом, відповідальним за реалізацію Угоди в Україні, є Державна служба фінансового моніторингу України.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

8 квітня 2013 року

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 8 квітня 2013 року

 

 

УГОДА

про створення Ради керівників підрозділів

фінансової розвідки держав – учасниць Співдружності

Незалежних Держав

 

 

Держави – учасниці Співдружності Незалежних Держав, які далі іменуються Сторонами,

враховуючи міжнародний характер і сучасні масштаби легалізації (відмивання) злочинних доходів та фінансування тероризму, що становлять загрозу безпеці Сторін,

надаючи важливого значення розвитку співробітництва і прагнучи до координації взаємодії у протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів та фінансуванню тероризму,

усвідомлюючи, що розвиток такого співробітництва відповідає їхнім інтересам,

виходячи із цілей і завдань Співдружності Незалежних Держав,

 

домовилися про таке:

 

Стаття 1

 

Для цілей цієї Угоди під підрозділом фінансової розвідки розуміється компетентний орган Сторони, відповідальний за отримання, аналіз та передачу правоохоронним органам інформації, що стосується доходів, стосовно яких є підозри в їхньому кримінальному походженні та/або потенційному фінансуванні тероризму, або що вимагається відповідно до  національного законодавства про боротьбу з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів і фінансуванням тероризму.

 

Стаття 2

 

Сторони створюють Раду керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі – Рада).

 

Стаття 3

 

Рада здійснює свою діяльність на підставі Положення про Раду керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав, яке є невід’ємною частиною цієї Угоди.

 

Стаття 4

 

Кожна зі Сторін визначає компетентний орган, відповідальний за реалізацію цієї Угоди, та інформує про це депозитарій одночасно з повідомленням про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цією Угодою чинності.

У разі зміни компетентного органу, відповідального за реалізацію цієї Угоди, Сторони інформують про це депозитарій.

 

Стаття 5

 

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які є її невід’ємною частиною, що оформлюються відповідним протоколом.

 

 

Стаття 6

 

Ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами, що її підписали, внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури пізніше, ця Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм відповідних документів.

 

Стаття 7

 

Ця Угода після набрання нею чинності відкрита для приєднання будь-якої держави – учасниці Співдружності Незалежних Держав шляхом передачі депозитарію документа про приєднання.

Для держави, що приєднується, Угода набирає чинності після закінчення 30 днів з дати отримання депозитарієм документа про приєднання.

 

Стаття 8

 

Ця Угода укладається на невизначений строк.

Кожна зі Сторін має право вийти із цієї Угоди, надіславши депозитарію письмове повідомлення про свій намір не пізніше ніж за 6 місяців до дати виходу та врегулювавши фінансові й інші зобов’язання, що виникли за час дії Угоди.

 

 

Учинено в місті Ашгабат 5 грудня 2012 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, її засвідчену копію.

 

За Азербайджанську Республіку

За Російську Федерацію

(Підпис)

За Республіку Вірменія

(Підпис)

За Республіку Таджикистан (Підпис)

За Республіку Білорусь

(Підпис)

За Туркменістан

За Республіку Казахстан

(Підпис)

За Республіку Узбекистан

За Киргизьку Республіку

(Підпис)

За Україну

(Підпис)

За Республіку Молдова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Угоди про створення

Ради керівників

підрозділів фінансової

розвідки держав –

учасниць Співдружності

Незалежних Держав

від 5 грудня 2012 року                      

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав

 

1. Загальні положення

1.1. Рада керівників підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі – Рада) є органом галузевого співробітництва Співдружності Незалежних Держав (далі – СНД) і призначена для забезпечення організації та координації протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

1.2. Рада керується у своїй діяльності Статутом СНД, договорами та рішеннями, прийнятими в рамках СНД, і цим Положенням.

1.3. Рада здійснює свою діяльність у взаємодії з Виконавчим комітетом СНД, Міжпарламентською Асамблеєю держав – учасниць СНД, іншими органами СНД, а за необхідності – робочими (виконавчими) органами міжнародних організацій, Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (далі – ФАТФ) та регіональних груп за типом ФАТФ, а також органами державної влади держав – учасниць СНД.

1.4. Рада підзвітна у своїй діяльності Раді глав держав СНД.

1.5. Рада організовує свою роботу на основі розроблених і затверджених нею планів.

Рада щорічно надає Виконавчому комітету СНД інформацію про свою діяльність.

 

2. Основні напрями діяльності та функції Ради

 

2.1. Основними напрямами діяльності Ради є:

організація взаємодії підрозділів фінансової розвідки та інших заінтересованих органів держав – учасниць СНД, а також органів СНД, до сфери діяльності яких входить протидія легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму;

визначення пріоритетних напрямів співробітництва та прийняття спільних ефективних заходів;

сприяння виробленню єдиних підходів з метою зближення і гармонізації національного законодавства держав – учасниць СНД;

розробка пропозицій про вдосконалення правової бази співробітництва держав – учасниць СНД;

забезпечення реалізації прийнятих у рамках СНД документів.

2.2. Основними функціями Ради є:

підготовка пропозицій про розробку цільових програм, а також пропозицій щодо пріоритетних напрямів співробітництва держав – учасниць СНД у сфері протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню тероризму;

сприяння у впровадженні державами – учасницями СНД рекомендацій ФАТФ;

сприяння обміну інформацією між підрозділами фінансової розвідки;

підготовка пропозицій щодо формування єдиних стандартів інформаційного обміну між підрозділами фінансової розвідки;

розробка спільно із заінтересованими органами держав – учасниць СНД рекомендацій з виявлення та припинення форм і методів, що використовуються в цілях легалізації (відмивання) злочинних доходів і фінансування тероризму;

розробка та реалізація спільних заходів, спрямованих на боротьбу з легалізацією (відмиванням) злочинних доходів і фінансуванням тероризму;

взаємодія із заінтересованими органами СНД, а також робочими (виконавчими) органами міжнародних організацій, ФАТФ і регіональних груп за типом ФАТФ з питань своєї компетенції;

організація та координація виконання прийнятих документів в рамках СНД з компетенції Ради та власних рішень;

аналіз тенденцій (типологій) у сфері легалізації (відмивання) злочинних доходів і фінансування тероризму;

сприяння обміну досвідом між підрозділами фінансової розвідки держав – учасниць СНД, у тому числі надання методичної допомоги;

розгляд питань організації підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць СНД і створення базових організацій держав – учасниць СНД з підготовки та перепідготовки кадрів;

розгляд питань проведення спільних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з проблем, що становлять взаємний інтерес;

здійснення інших функцій, що входять до компетенції Ради.

3. Права Ради

 

Рада має право:

приймати, в межах своєї компетенції, рішення та рекомендації, спрямовані на розвиток співробітництва і взаємодії підрозділів фінансової розвідки;

вносити у встановленому порядку на розгляд Ради глав держав, Ради глав урядів, Економічної ради СНД підготовлені Радою проекти документів, а також інформацію про виконання рішень Ради глав держав, Ради глав урядів та Економічної ради СНД, що стосуються діяльності Ради;

здійснювати взаємодію з іншими заінтересованими органами галузевого співробітництва СНД;

створювати, у разі потреби, для виконання поставлених перед Радою завдань робочі групи за напрямами діяльності та затверджувати положення про них;

вносити на розгляд органів СНД аналітичну та іншу інформацію щодо питань, що входять до компетенції Ради;

вирішувати інші питання в межах своєї компетенції.

 

4. Організація діяльності Ради

 

4.1. До складу Ради входять керівники підрозділів фінансової розвідки держав – учасниць цієї Угоди (далі – члени Ради).

Кожна держава має в Раді один голос.

Член Ради, який не має можливості прибути на засідання, має право делегувати свого представника, наділеного повноваженнями приймати рішення на засіданні Ради.

До складу Ради з правом дорадчого голосу входять керівник Секретаріату Ради, а також представник Виконавчого комітету СНД.

На засідання Ради у якості спостерігачів за попередньої згоди всіх її членів можуть запрошуватись представники підрозділів фінансової розвідки інших держав, а також представники міжнародних організацій.

4.2. Головування в Раді здійснюється, як правило, протягом одного року почергово кожною державою – учасницею цієї Угоди в особі її представника в порядку російського алфавіту назв держав – учасниць цієї Угоди, якщо інше не буде встановлено рішенням Ради. Попередній і наступний голови Ради є її співголовами.

У разі тимчасової відсутності голови Ради його обов’язки покладаються на одного зі співголів.

4.3. Засідання Ради проводяться, як правило, в державах – учасницях цієї Угоди почергово, наскільки це необхідно, але не рідше одного разу на рік.

4.4. Порядок скликання засідань Ради, їх проведення, кворум, процедура ухвалення рішень, а також інші питання діяльності визначаються регламентом, затвердженим Радою.

4.5. Голова Ради:

здійснює загальне керівництво діяльністю Ради;

проводить засідання Ради;

підписує і надсилає від імені Ради документи;

представляє у встановленому порядку Раду в органах СНД;

підтримує і розвиває за дорученням Ради контакти з органами СНД, робочими (виконавчими) органами інших міжнародних організацій, ФАТФ і регіональних груп за типом ФАТФ в межах своєї компетенції;

сприяє забезпеченню взаємодії між підрозділами фінансової розвідки;

здійснює інші дії, пов’язані із забезпеченням діяльності Ради.

 

5. Секретаріат Ради

 

5.1. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється Секретаріатом.

Функції Секретаріату виконує підрозділ фінансової розвідки, керівник якого головує в Раді, спільно з відповідним структурним підрозділом Виконавчого комітету СНД.

Керівником Секретаріату є представник підрозділу фінансової розвідки, керівник якого головує в Раді, а заступником керівника Секретаріату – представник Виконавчого комітету СНД.

5.2. Секретаріат Ради:

організовує і забезпечує проведення засідань Ради в порядку, передбаченому цим Положенням та регламентом. Проведення виїзних засідань здійснюється спільно з підрозділом фінансової розвідки приймаючої Сторони;

готує матеріали, що надійшли, до розгляду на засіданнях Ради;

розсилає в установленому порядку попередній порядок денний і проекти документів, що вносяться на розгляд засідань Ради;

забезпечує своєчасне надсилання документів, прийнятих Радою;

організовує засідання експертів з розгляду питань підготовки проектів документів до засідань Ради;

веде протоколи засідань експертів;

взаємодіє з підрозділами фінансової розвідки держав – учасниць цієї Угоди в частині своєчасного визначення учасників засідання Ради і засідання експертів, яке йому передує, з обговорення питань, що вносяться на розгляд чергового засідання Ради;

здійснює контроль за виконанням прийнятих Радою рішень, про результати інформує голову та членів Ради;

взаємодіє в межах своєї компетенції з іншими органами СНД, а також з відповідним підрозділом Виконавчого комітету СНД в частині погодження та підготовки проектів документів.

5.3. Керівник Секретаріату призначається головою Ради.

Керівник Секретаріату:

керує діяльністю Секретаріату Ради;

здійснює організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Ради у взаємодії зі структурним підрозділом Виконавчого комітету СНД.

5.4. Облік і зберігання документів Ради здійснює структурний підрозділ Виконавчого комітету СНД, представник якого входить до складу Секретаріату.

 

6. Фінансування

 

Витрати, пов’язані з фінансуванням проведення засідання Ради, здійснюються за рахунок відповідних органів державної влади приймаючої держави – учасниці цієї Угоди.

Витрати на відрядження членів та учасників засідання Ради здійснюються направляючими органами державної влади та організаціями держави – учасниці цієї Угоди.

 

 Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS