О Ф І Ц І Й Н И Й   В Е Б - С А Й Т

Відомості про реєстрацію інформаційного ресурсу

Головна сторінка Мапа сайту Дата: 15.12.2018
укр рус eng
Президент
України
Верховна
Рада України
Урядовий
портал
 : : Правова база
2015-06-26 00:00:00  Версія для друку 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 червня 2015 року 417

Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", відповідно до статей 7, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року N 189 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 року за N 381/7702 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 31 січня 2011 року N 22), зі змінами.

3. Банкам привести у відповідність до вимог законодавства України ідентифікацію та виявити факт належності до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами, наявних клієнтів / представників клієнтів, щодо яких установлено високий рівень ризику, - протягом трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою, щодо інших клієнтів / представників клієнтів - протягом шести місяців із дня набрання чинності цією постановою. Приведення у відповідність до вимог законодавства України ідентифікації та виявлення фактів належності до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами, наявних клієнтів / представників клієнтів, які не підтримують ділових (договірних) відносин з банком (крім клієнтів високого ризику), може здійснюватися і понад установлені терміни в разі звернення такого клієнта до банку, ініціювання ним проведення фінансових операцій.

4. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І. В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Писарука О. В.

6. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова

В. О. Гонтарева


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
26 червня 2015 року N 417


Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки), "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), з метою запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Вимоги цього Положення поширюються на банки, відокремлені підрозділи банків, платіжні організації та членів/учасників платіжних систем, що є банками, філії іноземних банків (далі - банки).

2. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються в таких значеннях:

1) аналіз ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму - заходи, що передбачають отримання висновків стосовно результатів здійсненої оцінки/переоцінки ризику використання послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі - легалізація кримінальних доходів/фінансування тероризму);

2) аналіз фінансових операцій - комплекс заходів, установлених внутрішніми документами банку з питань здійснення фінансового моніторингу, проведення яких дає змогу з'ясувати суть і мету фінансових операцій, зробити висновок про відповідність/невідповідність фінансових операцій фінансовому стану клієнта та/або змісту його діяльності, регулярність здійснення фінансових операцій та спрямований на виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

3) вивчення фінансової діяльності клієнта - проведення порівняльного аналізу інформації, отриманої під час здійснення аналізу фінансових операцій клієнта, з інформацією, отриманою під час установлення ділових (договірних) відносин (у тому числі в процесі уточнення інформації з питань ідентифікації, змісту діяльності, фінансового стану), та з інформацією, отриманою за час обслуговування за попередній період (зокрема квартал, півріччя), з метою переоцінки рівня ризику клієнта;

4) високий рівень ризику клієнта - це рівень ризику, отриманий за результатами оцінки ризику клієнта, який визначається банком за результатами аналізу сукупності визначених банком критеріїв ризику проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та свідчить про високу ймовірність використання клієнтом послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму;

5) відповідальний працівник банку - працівник банку, відповідальний за проведення фінансового моніторингу в банку;

6) внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу - правила, програми, методики, інші документи з питань фінансового моніторингу, затверджені банком згідно з вимогами законодавства України, у тому числі цього Положення;

7) засоби захисту інформації - програмно-технічні засоби, які забезпечують захист електронних документів від несанкціонованих дій щодо ознайомлення з їх змістом, модифікації або викривлення;

8) застережні заходи - визначені внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу (з урахуванням Закону та цього Положення) та іншими документами банку заходи [у тому числі шляхом відмови від встановлення (підтримання) ділових (договірних) відносин (зокрема шляхом розірвання ділових (договірних) відносин), зупинення/відмови від проведення фінансових операцій] для попередження, обмеження та/або зниження до прийнятного рівня ризиків легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

9) зведений реєстр фінансових операцій - документ в електронному вигляді, який формується та ведеться банком - юридичною особою в порядку, установленому Правилами фінансового моніторингу банку, у разі ведення окремих реєстрів відокремленими підрозділами банку;

10) значна сума - сума коштів, на яку здійснюється фінансова операція, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 150000 гривень (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або проводять та надають можливість доступу до азартних ігор у казино, будь-яких інших азартних ігор, у тому числі електронне (віртуальне) казино, - 30000 гривень);

11) комплаєнс-ризик фінансового моніторингу - ризик юридичної відповідальності або ризик застосування заходів впливу Національним банком України (далі - Національний банк), виникнення фінансових збитків та репутаційних втрат, що може зазнати банк у зв'язку з незабезпеченням належного рівня відповідності всім вимогам законів України, нормативно-правових актів, правил, внутрішніх документів банку, правил поведінки, що можуть застосовуватись під час виконання банком обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

12) контрагент - особа, яка є другою стороною фінансової операції (контрагентом може бути банк), за якою між клієнтом та контрагентом відбувається передавання активів;

13) моніторинг ризиків клієнтів - процес відстеження критеріїв ризиків клієнтів за результатами вивчення клієнтів, що проводиться з метою своєчасного виявлення змін ризику за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передавання (отримання) активів, ризику за видом товарів, послуг, ризику за типом клієнта, у тому числі з урахуванням здійснення ними ризикових фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та їх регулярності, для здійснення переоцінки попередньо встановлених рівнів ризиків клієнтів;

14) невідкладно - проміжок часу, визначений/установлений з моменту настання підстав для здійснення відповідних дій, які є пріоритетними і здійснюються першочергово, але не пізніше наступного робочого дня або встановленого часу наступного робочого дня;

15) негайно - найкоротший термін протягом робочого дня, в який мають здійснюватися (відбуватися) відповідні дії, з моменту настання підстав для їх здійснення;

16) низький рівень ризику клієнта - це рівень ризику, отриманий за результатами оцінки ризику клієнта, який визначається банком за результатами аналізу сукупності визначених банком критеріїв ризику проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму та свідчить про низьку ймовірність використання клієнтом послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

17) первинний документ - документ, який містить обов'язкові реквізити [найменування особи (юридична або фізична), яка склала документ, найменування документа, дату і місце складання, зміст та обсяг операції, одиницю її виміру, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу - ініціатора здійснення операції; найменування одержувача коштів, номер(и) рахунку(ів)] та є підставою для відображення фінансової операції в системі автоматизації банку;

18) переказ, що здійснюється без відкриття рахунку, - рух певної суми коштів, який ініційовано в готівковій формі без використання рахунку з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому в готівковій формі;

19) порядок - чітка послідовність дій певного процесу із зазначенням способів, форм, строків (термінів) ужиття працівниками банку цих дій, визначена у внутрішніх документах банку з питань фінансового моніторингу;

20) прийнятний рівень ризиків легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму - ризик, який є керованим, підконтрольним банку, не може спричинити підвищення юридичного ризику та ризику репутації, а також погіршення фінансових результатів діяльності банку чи завдати шкоди його кредиторам і клієнтам;

21) програмне забезпечення банку з питань фінансового моніторингу (далі - програмне забезпечення) - програмний(і) модуль(і) або взаємопов'язана їх сукупність, що впроваджені в діяльність банку та використовуються банком для виконання функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

22) публічні особи - особи, які відповідно до Закону є національними, іноземними публічними діячами, діячами, які виконують політичні функції в міжнародних організаціях;

23) разова фінансова операція на значну суму - проведення фінансової операції з готівкою (банківськими металами) на значну суму без відкриття рахунку клієнту;

24) регулярність - це кількісний показник, що характеризується здійсненням трьох і більше разів на місяць певних дій;

25) реєстр фінансових операцій - документ в електронному вигляді, структура якого визначена відповідальним працівником банку - юридичної особи / філії іноземного банку та який формується і ведеться банком відповідно до вимог цього Положення та в порядку, установленому Правилами фінансового моніторингу банку;

26) результати оцінки ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму - висновки відповідального працівника банку щодо рівня ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

27) ризик використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму - наявна або потенційна небезпека (загроза, уразливі місця) підвищення ризиків юридичного та/або репутації банку, а також ризику банку бути використаним з метою легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму під час надання ним послуг;

28) ризик за типом клієнта - наявна або потенційна небезпека (загроза, уразливі місця) здійснення клієнтом фінансових операцій, що пов'язані з легалізацією кримінальних доходів / фінансуванням тероризму;

29) ризик за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи (далі - географічний ризик) - ризик, пов'язаний із фінансовими операціями, якщо клієнт або установа, через яку він здійснює передавання (отримання) активів, має місце перебування, місце проживання, місцезнаходження, місце реєстрації в державі, що віднесена до офшорних зон, або не виконує, або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією кримінальних доходів / фінансуванням тероризму, та/або до яких застосовані міжнародні санкції;

30) ризик клієнта - це наявна або потенційна небезпека (загроза, уразливі місця) у результаті виникнення ризику за типом клієнта, ризику за видом товарів, послуг, які клієнт отримує від банку, та географічного ризику окремо або в сукупності;

31) ризики легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму - сукупність ризиків клієнтів банку та ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

32) ризик послуги - ризик, який виникає в разі зміни економічної суті фінансової операції (послуги) через її можливе використання для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, зокрема, якщо в результаті певних дій змінюються напрями та/або характер використання грошових потоків;

33) ризик репутації - це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через несприятливе сприйняття іміджу банку клієнтами, контрагентами, потенційними інвесторами або органами нагляду, який впливає на спроможність банку встановлювати нові відносини з контрагентами, надавати нові послуги або підтримувати наявні відносини, та може призвести банк (або його керівників) до фінансових втрат або зменшення клієнтської бази, притягнення до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності;

34) ризик юридичний - це наявний чи потенційний ризик для надходжень чи капіталу банку, який виникає через порушення або недотримання банком вимог законів, нормативно-правових актів та може призвести банк до фінансових втрат, зловживань, притягнення банку та/або його керівників до адміністративної, цивільної або кримінальної відповідальності;

35) середній рівень ризику клієнта - це рівень ризику, отриманий за результатами оцінки ризику клієнта, який визначається банком за результатами аналізу сукупності визначених банком критеріїв ризику проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму та свідчить про підвищену ймовірність використання клієнтом послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

36) справа клієнта - справа з юридичного оформлення рахунку клієнта/справа клієнта, ідентифікація якого здійснюється також в інших передбачених Законом, Законом про банки та цим Положенням випадках, що містять надані клієнтом / представником клієнта / особою, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, належним чином засвідчені копії документів, копії представлених ним/нею оригіналів офіційних документів та інші документи, що є підставою для ідентифікації, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта, вивчення клієнта, у тому числі оцінки фінансового стану (далі - документи щодо вивчення клієнта);

37) спрощена ідентифікація - ідентифікація клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V цього Положення, яка передбачає отримання визначеного пунктом 59 розділу V цього Положення переліку ідентифікаційних даних;

38) фінансовий стан - сукупність показників, що відображають фактичну наявність, розміщення та/або використання активів клієнта банку, а також його потенційні й реальні фінансові можливості, розпорядження якими згідно із законодавством України дає змогу проводити або ініціювати проведення фінансових операцій на відповідні суми.

Термін "близькі особи" застосовується в значенні, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".

Інші терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законом, Законом про банки, Законами України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" і нормативно-правовими актами Національного банку та центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Міністерство фінансів України).

3. Цим Положенням установлюються загальні вимоги Національного банку щодо порядку:

1) обліку банку в спеціально уповноваженому органі як суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

2) виявлення та реєстрації банками фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

3) розроблення, затвердження, постійного оновлення внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;

4) ідентифікації (спрощеної ідентифікації), верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнтів;

5) надання банками спеціально уповноваженому органу інформації відповідно до вимог законодавства України з питань запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму;

6) забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

7) зупинення, поновлення фінансових операцій та виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу;

8) погодження призначення та звільнення відповідального працівника банку.

4. Відповідальність за неналежну організацію дотримання вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму та неналежну організацію внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму несе керівник виконавчого органу банку/керівник філії іноземного банку (крім банків, віднесених до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації).

Організація дотримання вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму включає комплекс заходів щодо забезпечення призначення відповідального працівника банку згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму, створення та діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму (у тому числі системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму), прийняття і постійного оновлення внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму (у тому числі щодо наявності у відповідального працівника банку - юридичної особи бездоганної ділової репутації та його відповідності встановленим Національним банком кваліфікаційним вимогам, оновлення наявного в банку переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції).

Відповідальність за неналежну організацію дотримання вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму та неналежну організацію внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму у банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації або ліквідації, несе уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

5. Відповідальні працівники банків за здійснення фінансового моніторингу, проходять перепідготовку (навчання) та підвищення кваліфікації в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України.

Працівник(и) банку, відповідальний(і) за виконання програм(и) здійснення фінансового моніторингу за напрямами діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів щодо операцій з цінними паперами, у разі здійснення банком професійної діяльності на ринку цінних паперів проходить(ять) навчання та/або підвищення кваліфікації з питань запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму у строки та порядку, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. Банки-правонаступники та банки, які реорганізували свої відокремлені підрозділи, зобов'язані забезпечити виконання вимог законодавства України щодо зберігання наявної до реорганізації інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та осіб, які брали участь в їх проведенні, і вчасно надавати спеціально уповноваженому органу інформацію у випадках, передбачених Законом.

7. Підрозділ служби внутрішнього аудиту банку періодично, але не рідше одного разу на рік, здійснює відповідно до статті 6 Закону перевірки дотримання банком усіх вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму (у тому числі щодо достатності вжитих банком заходів з управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму). За результатами таких перевірок цей підрозділ готує висновки та пропозиції, які розглядаються спостережною (наглядовою) радою банку / керівником філії іноземного банку в порядку, визначеному установчими документами банку / положенням про філію іноземного банку, та здійснює контроль за усуненням виявлених порушень.

Банк зобов'язаний не пізніше десятого робочого дня з дня затвердження спостережною (наглядовою) радою банку / керівником філії іноземного банку аудиторського висновку та пропозицій надати їх копії на паперових носіях, засвідчені належним чином (прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника банку / філії іноземного банку, скріплені відбитком печатки банку / філії іноземного банку) до структурного підрозділу центрального апарату Національного банку з питань запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму (далі - Департамент).

Надання копій аудиторського висновку та пропозицій має забезпечувати їх гарантовану доставку та конфіденційність.

8. Банк зобов'язаний створити окремий структурний підрозділ із запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму.

Підрозділ очолює відповідальний працівник банку або цей підрозділ безпосередньо підпорядковується відповідальному працівникові банку.

З метою забезпечення конфіденційності інформації такий підрозділ повинен розташовуватися в окремому (окремих) приміщенні (приміщеннях) та має функціонувати відповідно до положення про цей структурний підрозділ, що затверджується згідно з внутрішніми документами банку.

9. Банк може створити внутрішньобанківську систему запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму, за якою окремі повноваження щодо ведення реєстру фінансових операцій, прийняття рішення про повідомлення спеціально уповноваженому органу про фінансові операції у відповідному регіоні здійснюватимуть визначені банком відокремлені підрозділи банку (призначені відповідальні працівники відокремлених підрозділів банку).

10. Банк призначає відповідального працівника відокремленого підрозділу або покладає обов'язки відповідального працівника на іншу особу відокремленого підрозділу банку / банку - юридичної особи згідно з вимогами цього Положення, якщо ведення реєстру фінансових операцій та повідомлення спеціально уповноваженому органу про фінансові операції здійснює відокремлений підрозділ банку.

Банк під час прийняття рішення щодо призначення відповідального працівника відокремленого підрозділу банку або покладання обов'язків відповідального працівника на іншу особу зобов'язаний забезпечити уникнення ризику виникнення конфлікту інтересів під час виконання такою особою несумісних обов'язків, що не дасть змоги їй належним чином виконувати обов'язки відповідального працівника.

11. Банк для автоматизації процесів з питань фінансового моніторингу використовує програмне забезпечення, яке має забезпечувати:

1) виявлення та зупинення фінансової операції, що здійснюється на користь або за дорученням клієнта банку, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій);

2) ведення анкет клієнтів банку в електронному вигляді;

3) ведення реєстру (зведеного реєстру) фінансових операцій;

4) унеможливлення виключення інформації з реєстру фінансових операцій;

5) ведення інформації про облік суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

6) обмін інформацією зі спеціально уповноваженим органом;

7) ведення протоколу роботи кожного з користувачів, захищеного від модифікації. У протоколі мають відображатися початок та завершення роботи кожного з користувачів із зазначенням часу з точністю до секунди;

8) реалізацію вимог законодавства України, у тому числі вимог нормативно-правових актів Національного банку, Міністерства фінансів України;

9) реалізацію вимог внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;

10) наявність системи захисту інформації, що відповідає вимогам законодавства України у сфері захисту інформації;

11) наявність системи резервного копіювання та зберігання інформації.

12. Документи в електронному вигляді формуються за допомогою програмно-апаратних засобів банку або спеціально уповноваженого органу і надсилаються адресату з використанням електронної пошти та засобів захисту інформації Національного банку.

Структура та склад реквізитів документів в електронному вигляді, що формуються банком, визначаються Національним банком, Міністерством фінансів України і доводяться до відома банків у встановленому порядку.

Дата та час надходження до банку запиту про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, від спеціально уповноваженого органу (далі - запит щодо відстеження), прийнятих спеціально уповноваженим органом рішень і наданих доручень, дата та час відправлення банком довідки про відсутність фінансових операцій за період, визначений у запиті щодо відстеження, відправлення банком листа про факт отримання рішення або доручення чи листа про поновлення проведення фінансових операцій визначаються відповідно до нормативно-правових актів Міністерства фінансів України.

Датою та часом надходження до банку іншої інформації (у тому числі запиту про надання додаткової інформації, документів, у тому числі електронних) від спеціально уповноваженого органу і датою та часом відправлення банком такої інформації (у тому числі відповідей на запити про надання додаткової інформації) до спеціально уповноваженого органу є фіксація дати та часу отримання/відправлення банком відповідних файлів інформаційного обміну на вузлі електронної пошти Національного банку (дата та час, які зазначені на повідомленні про вручення, якщо файл у випадках, передбачених цим Положенням, надавався разом із супровідним листом або запит спеціально уповноваженого органу надавався лише на паперовому носії).

Якщо запит щодо відстеження/інша інформація надійшов(ла) до банку від спеціально уповноваженого органу після закінчення робочого дня, то днем надходження запиту до банку щодо відстеження / іншої інформації від спеціально уповноваженого органу є наступний робочий день банку.

13. Документи в електронному вигляді, які сформовані за допомогою програмно-апаратних засобів банку або спеціально уповноваженого органу, зберігаються в електронних архівах протягом таких строків:

1) реєстр / зведений реєстр фінансових операцій - не менше ніж п'ять років із дня закінчення календарного року, в якому формувався реєстр / зведений реєстр фінансових операцій;

2) анкети клієнтів - не менше ніж п'ять років після завершення ділових (договірних) відносин, проведення разової фінансової операції на значну суму;

3) файли (крім файлів, зазначених у пункті 42 розділу IV цього Положення), надіслані спеціально уповноваженому органу та отримані від спеціально уповноваженого органу з використанням електронної пошти і засобів захисту інформації Національного банку, - не менше ніж п'ять років із дати надсилання чи отримання.

14. Документи на паперових носіях, які отримані банком від спеціально уповноваженого органу, та копії (другі примірники) документів, наданих спеціально уповноваженому органу, зберігаються в окремих справах не менше ніж п'ять років із дати їх надсилання чи отримання.

II. Вимоги до внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу

15. Внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу розробляються банком - юридичною особою / філією іноземного банку з урахуванням вимог законів України, що регулюють питання запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму, цього Положення, нормативно-правових актів Національного банку, Міністерства фінансів України, прийнятих для виконання та відповідно до цих законів, рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (далі - рекомендації FATF), Базельського комітету банківського нагляду і реалізовуються для забезпечення функціонування внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму.

16. Основними принципами розроблення та реалізації внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу є:

1) управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму з метою зменшення їх до прийнятного рівня;

2) забезпечення здійснення працівниками банку [у межах функціональних обов'язків, визначених трудовими договорами (у посадових інструкціях, контрактах тощо)] ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

3) недопущення в роботі банку порушень законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму.

17. Банк зобов'язаний розробити та затвердити такі окремі внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, що мають оновлюватися з урахуванням змін до законодавства України та подій, що можуть вплинути на ризики легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму:

1) Правила фінансового моніторингу банку;

2) Програму ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку;

3) Програму(и) здійснення фінансового моніторингу за напрямами діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів [розрахункових, касових операцій, вкладних (депозитних) операцій, валютних операцій, операцій з цінними паперами, кредитних операцій тощо].

Банк, який є платіжною організацією платіжної системи та/або членом/учасником (у тому числі непрямим учасником) / платіжної системи, крім банку, діяльністю якого є виключно еквайринг електронних платіжних засобів відповідної(их) платіжної(их) системи(систем), зобов'язаний розробити та затвердити окрему Програму здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів за допомогою платіжних(ої) систем(и) (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів та під час здійснення операцій з електронними грошима з використанням платіжної системи, членом/учасником якої є банк, особливості здійснення операцій з електронними грошима) з урахуванням положень, які має містити Програма здійснення фінансового моніторингу за напрямами діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів;

4) Програму управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу;

5) Програму навчання та підвищення кваліфікації працівників банку.

Банк здійснює оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу постійно, але не пізніше трьох місяців із дня набрання чинності змінами до законодавства України з питань запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму та/або встановлення банком подій, що можуть вплинути на ризики легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму.

18. Банк має право розробити і реалізовувати також інші внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу.

19. Внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу є документами з обмеженим доступом.

Внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу визначається порядок ознайомлення з цими документами працівників банку (залежно від їх посадових обов'язків) під підпис або за допомогою електронних засобів у разі:

1) затвердження, унесення змін до внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу - не пізніше п'яти робочих днів з часу затвердження, унесення змін;

2) приймання на роботу до банку - до початку виконання посадових обов'язків.

20. Внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу затверджуються органами управління або керівником виконавчого органу банку / керівником філії іноземного банку в порядку, визначеному установчими документами банку / положенням про філію іноземного банку, за поданням відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку.

Банк зобов'язаний не пізніше третього робочого дня з дня отримання запиту Національного банку про надання копій внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу надіслати Національному банку із супровідним листом копії на паперових носіях, засвідчені належним чином (прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника банку, скріплені відбитком печатки банку).

Надання копій внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу має забезпечувати їх гарантовану доставку та конфіденційність.

21. Внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу повинні спрямовуватися на:

1) забезпечення конфіденційності інформації про факт передавання відомостей про фінансову операцію клієнта спеціально уповноваженому органу;

2) забезпечення конфіденційності інформації про внутрішні документи банку з питань фінансового моніторингу;

3) забезпечення конфіденційності інформації про рахунки і внески клієнтів банку, про клієнтів і їх фінансові операції, а також інших відомостей, що становлять банківську таємницю;

4) запобігання залученню працівників банку до легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму.

22. Правила фінансового моніторингу банку мають містити:

1) опис організаційної структури внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму;

2) основні засади діяльності (завдання, функції, права та обов'язки) окремого структурного підрозділу банку із запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму;

3) порядок обігу та забезпечення конфіденційності інформації щодо фінансових операцій;

4) порядок надання інформації до правоохоронних органів, визначених законодавством України;

5) порядок ведення реєстру (у тому числі зведеного реєстру) фінансових операцій;

6) порядок здійснення аналізу фінансових операцій з метою виявлення тих, які підлягають фінансовому моніторингу (обов'язковому, внутрішньому), можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

7) порядок підготовки та надання працівниками (надання за допомогою програмного забезпечення) відповідальному працівникові банку або працівникові, уповноваженому відповідальним працівником банку, інформації про фінансові операції, а також іншої інформації, необхідної для прийняття обґрунтованого рішення про внесення інформації про фінансову операцію до реєстру фінансових операцій. Цей порядок має містити вимоги щодо фіксації надання працівниками банку (програмним забезпеченням)/отримання відповідальним працівником банку або працівником, уповноваженим відповідальним працівником банку, зазначеної інформації;

8) порядок прийняття рішення щодо внесення інформації про фінансову операцію до реєстру фінансових операцій. Цей порядок має містити вимоги щодо фіксації прийнятого відповідальним працівником банку або працівником, уповноваженим відповідальним працівником банку, рішення щодо реєстрації фінансової операції;

9) порядок надання інформації про фінансову операцію до спеціально уповноваженого органу;

10) порядок надання інформації на запит спеціально уповноваженого органу у випадках, передбачених Законом;

11) порядок зупинення, виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу та поновлення фінансових операцій;

12) порядок зберігання документів [у тому числі звітів, які складаються відповідальним працівником банку відповідно до вимог законодавства, внутрішніх розпоряджень про зупинення (поновлення) фінансових операцій] та інформації з питань фінансового моніторингу.

23. Програма ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку має містити:

1) розподіл обов'язків та визначення підрозділу(ів) банку та/або працівників банку, відповідальних за проведення ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), оцінку фінансового стану клієнта та уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта та/або осіб, які діють від імені клієнта;

2) порядок ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, у випадках, передбачених статтею 9 Закону, статтею 64 Закону про банки та цим Положенням;

3) порядок здійснення заходів щодо отримання інформації та/або документів для встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта, вигодоодержувача за фінансовою операцією, включаючи перелік відповідних процедур із визначенням запитуваної інформації та/або документів;

4) порядок здійснення поглибленої перевірки клієнта;

5) заходи з вивчення клієнта, які, зокрема, включають:

порядок проведення оцінки фінансового стану клієнтів на підставі показників, що характеризують фінансовий стан клієнта;

порядок виявлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних із публічними особами, під час здійснення ідентифікації, верифікації та в процесі їх обслуговування, визначення заходів, що вживаються банком для з'ясування джерел походження коштів таких осіб (активів, прав на такі активи тощо) на підставі отриманих від них документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), надання дозволу на встановлення/підтримання/продовження ділових відносин з такими особами;

порядок здійснення та критерії оцінки репутації клієнта (шкала для визначення рівнів репутації має обов'язково містити негативний рівень репутації);

порядок уточнення / додаткового уточнення інформації про клієнта, у тому числі про зміст його діяльності і фінансовий стан, порядок проведення таких заходів;

порядок вивчення фінансової діяльності клієнта, у тому числі порядок проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів;

порядок проведення заходів та обсяг додаткової інформації, необхідної для поглибленої перевірки клієнта (представника клієнта), у тому числі щодо його кінцевого бенефіціарного власника (контролера), якщо:

виникли сумніви щодо достовірності чи повноти наданої ним інформації;

ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму оцінюється як високий / неприйнятно високий;

6) порядок ведення електронної анкети, який повинен забезпечити своєчасність, повноту та відповідність унесеної до електронної анкети клієнта інформації відомостям, що містяться в справі клієнта;

7) порядок відмови в передбачених Законом та Законом про банки випадках від установлення (підтримання) ділових (договірних) відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) або проведення фінансової операції.

24. У Програмі управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу (далі - Програма управління комплаєнс-ризиком) мають ураховуватися типи клієнтів, обсяги проведених банком певних фінансових операцій, перелік послуг, що надаються клієнтам, спрямованість на певні види обслуговування.

Програма управління комплаєнс-ризиком має включати:

1) опис організації системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму з визначенням структури та розподілом функціональних обов'язків працівників, відповідальних за здійснення оцінки ризиків клієнтів та оцінки ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму щодо банку (у цілому) і в розрізі його відокремлених підрозділів або регіонів як на території України, так і за її межами (у разі їх наявності);

2) методику оцінки ризиків легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму (окремо для оцінки ризиків клієнтів та ризику використання послуг банку), що має містити:

порядок класифікації клієнтів та критерії (показники) для визначення рівня ризику клієнтів з урахуванням характеру здійснюваних фінансових операцій та їх регулярності (у тому числі для встановлення неприйнятно високого рівня ризику);

критерії (показники) для визначення рівня ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

вхідні дані та інформаційні джерела для проведення оцінки ризиків;

алгоритм (модель) проведення оцінки ризиків;

шкалу визначення рівнів ризиків.

Банк - юридична особа / філія іноземного банку встановлює критерії ризику клієнта з урахуванням критеріїв ризику, визначених Законом, Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком, цим Положенням та рекомендаціями Національного банку.

Банк з урахуванням обмежень (вимог), визначених законодавством України, установлює кількісні межі для тих критеріїв, які містять кількісні характеристики "істотне збільшення", "значний пакет акцій" тощо.

Банк для оцінки ризику клієнтів може встановити показники, у тому числі кількісні та/або якісні характеристики кожного критерію, які дадуть змогу встановити наявність критерію;

3) порядок визначення (виявлення) та здійснення оцінки ризику, його переоцінки, моніторингу ризиків клієнтів та аналізу ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, що передбачає:

періодичність їх проведення;

звітність (порядок доведення результатів, які зазначаються у звітності, до відома відповідального працівника банку та керівника виконавчого органу банку/керівника філії іноземного банку);

4) визначення відповідних застережних заходів для попередження, обмеження та/або зниження до прийнятного рівня виявлених ризиків легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

5) порядок та періодичність проведення навчання працівників щодо практичної реалізації Програми управління комплаєнс-ризиком.

25. Програма(и) здійснення фінансового моніторингу за напрямами діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів має(ють) містити:

1) розподіл обов'язків та визначення підрозділу(ів) та/або працівників банку (окремо за кожним напрямом діяльності банку), відповідальних за своєчасність здійснення аналізу з метою виявлення і надання відповідальному працівникові банку або працівнику, уповноваженому відповідальним працівником банку, інформації про фінансові операції, що можуть підлягати фінансовому моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму;

2) ознаки фінансових операцій з урахуванням особливостей здійснення фінансового моніторингу за напрямами діяльності:

які підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

які можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму;

3) особливості здійснення аналізу та моніторингу ризиків клієнтів, у тому числі з урахуванням здійснення ними ризикових фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та їх регулярності, з метою виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму, з урахуванням напрямів діяльності банку в процесі обслуговування клієнтів, у тому числі порядок проведення подальшого контролю за фінансовими операціями;

4) особливості здійснення аналізу з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансового моніторингу, що здійснюються з використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій, у тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом (за наявності);

5) порядок ужиття заходів щодо з'ясування суті та мети фінансової операції клієнта, що підлягає фінансовому моніторингу.

Програма(и) здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів за допомогою платіжних(ої) систем(и) має(ють) містити:

1) порядок здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів з урахуванням особливостей надання послуг з переказу коштів кожної платіжної системи, платіжною організацією та/або членом/учасником (у тому числі непрямим учасником), якої є банк;

2) порядок здійснення заходів, пов'язаних з використанням відповідного програмного забезпечення, яке забезпечує виявлення та зупинення здійснення фінансової операції (у тому числі під час ініціювання переказу), що здійснюється на користь або за дорученням клієнта банку, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, у процесі здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій, що здійснюються з використанням платіжної системи. Відповідні заходи мають бути описані з прив'язкою до реального часу здійснення фінансових операцій, у тому числі з визначенням:

структури побудови системи, яка має враховувати особливості здійснення операцій з переказу коштів, типи клієнтів, тощо;

інформаційних потоків та їх характеристик (зокрема з деталізації вхідних та вихідних даних, що передаються за їх допомогою), взаємозв'язків з іншими інформаційними потоками, що використовуються банком (установлені в банку);

опису відповідних параметрів, налаштування яких передбачено системою, процедур та повноважень щодо здійснення цих налаштувань;

порядку завантаження та оновлення переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, та за наявності інших переліків, зокрема переліку осіб, до яких застосовані санкції Радою Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів Америки (у тому числі OFAC) тощо;

профілів адміністраторів, користувачів або груп користувачів визначеного програмного забезпечення із зазначенням доступних та/або заборонених функцій щодо роботи у відповідній системі тощо.

26. Банк для забезпечення належного рівня підготовки персоналу з питань запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму розробляє та реалізовує Програму навчання та підвищення кваліфікації працівників банку (далі - Програма навчання).

Програма навчання складається з урахуванням того, що основною умовою успішного здійснення банком діяльності з питань запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму є безпосередня участь кожного працівника (у межах його компетенції) у цьому процесі. Щорічно відповідно до Програми навчання банк складає плани проведення навчання та підвищення кваліфікації працівників банку та забезпечує фіксування результатів отриманих працівниками банку знань.

Програма навчання має включати, зокрема, таке:

1) заходи з організації навчання працівників залежно від їх посадових обов'язків за такими напрямами:

ознайомлення працівників із законодавством України та міжнародними документами, рекомендаціями Базельського комітету банківського нагляду з питань запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму;

ознайомлення працівників із внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу;

практичні заняття щодо реалізації внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;

2) заходи з організації підвищення кваліфікації працівників банку з питань запобігання легалізації кримінальних доходів за такими напрямами:

вивчення передового досвіду щодо виявлення фінансових операцій клієнтів, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів / фінансуванням тероризму (типологій, схем);

ознайомлення із засобами і прийомами вивчення клієнта, у тому числі встановлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами, вивчення фінансової діяльності клієнта та здійснення поглибленої перевірки клієнта.

III. Побудова та забезпечення функціонування системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму

27. Банк - юридична особа / філія іноземного банку зобов'язаний(а) створити та забезпечити функціонування системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму. Система управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму включає вжиття відповідно до вимог законодавства та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу таких заходів:

1) розроблення та впровадження Програми управління комплаєнс-ризиком;

2) визначення (виявлення) та здійснення оцінки/переоцінки ризиків легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

3) моніторинг ризиків клієнтів;

4) аналіз ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

5) контроль за ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

6) ужиття застережних заходів;

7) навчання працівників щодо реалізації Програми управління комплаєнс-ризиком.

28. Система управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму є складовою частиною внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму.

29. Банк зобов'язаний здійснювати управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму.

Банк забезпечує функціонування системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму шляхом:

1) документування фактів, що можуть вплинути на формування відповідного(их) рівня(ів) ризику(ів) легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

2) урахування під час прийняття банком рішень результатів оцінки, моніторингу та аналізу рівнів ризиків легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, а також оцінювання можливого впливу на рівні ризиків легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму рішень банку до їх прийняття;

3) ужиття застережних заходів.

Забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму покладається безпосередньо на відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку.

30. Банк для забезпечення створення та функціонування системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму зобов'язаний установити, розподілити [шляхом визначення трудовими договорами (у посадових інструкціях, контрактах тощо)] та довести згідно з вимогами, установленими пунктом 19 розділу II цього Положення, до відома відповідних працівників банку їх функціональні обов'язки щодо здійснення фінансового моніторингу, ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, визначення (виявлення) та здійснення оцінки/переоцінки ризиків легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, моніторингу ризиків клієнтів, аналізу ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму тощо.

31. Здійснення оцінки ризику передбачає:

1) установлення рівня ризику клієнта з урахуванням таких основних складових ризику: ризику за типом клієнта, ризику послуги, яку клієнт отримує від банку, та географічного ризику.

Рівень ризику клієнта переоцінюється за результатами проведеного банком моніторингу ризику клієнта, у тому числі з урахуванням здійснення ними ризикових фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та їх регулярності, але не рідше ніж одного разу на рік. В анкеті клієнта відображаються всі рівні його ризику із зазначенням дати оцінки/переоцінки.

Шкала для класифікації рівнів ризику клієнта має обов'язково містити високий та неприйнятно високий (підкатегорія високого ризику, який є максимально високим ризиком, що не може бути прийнятий банком відповідно до внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу) рівні ризику.

Банк установлює рівень ризику клієнтам із урахуванням відповідних критеріїв ризиків, визначених у Програмі управління комплаєнс-ризиком згідно із Законом, нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України та цим Положенням.

Банк установлює високий рівень ризику клієнтам, визначених Законом, а також у разі встановлення:

негативного рівня репутації клієнта - у день встановлення негативного рівня репутації клієнта;

факту невідповідності фінансової(их) операції(ій) фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта - у день реєстрації таких фінансових операцій у реєстрі фінансових операцій;

неможливості з'ясування факту відповідності/невідповідності фінансової(их) операції(ій) фінансовому стану; з'ясування суті і мети фінансової(их) операції(ій) за результатами заходів, ужитих відповідно до пункту 75 розділу VI цього Положення, - не пізніше останнього робочого дня строку, передбаченого пунктом 75 розділу VI цього Положення;

виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації клієнта, у тому числі на період поглибленої перевірки такого клієнта, - у день виникнення таких сумнівів та/або надання клієнтом такої інформації;

2) установлення рівня ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму.

Установлення рівня ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму має здійснюватися щодо банку (у цілому) та в розрізі відокремлених підрозділів банку або регіонів як на території України, так і за її межами (у разі їх наявності).

Шкала для класифікації рівнів ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму має обов'язково містити високий рівень ризику.

32. Оцінка ризиків клієнтів, ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму має здійснюватися за методиками оцінки ризиків, передбаченими Програмою управління комплаєнс-ризиком.

33. Моніторинг ризику клієнта банк здійснює відповідно до Програми управління комплаєнс-ризиком на постійній основі та вживає відповідних застережних заходів для попередження, обмеження та/або зниження його до прийнятного рівня.

34. Не рідше одного разу на квартал банк зобов'язаний здійснювати оцінку та аналіз ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму на рівні банку (у цілому) та в розрізі відокремлених підрозділів банку (як на території України, так і за її межами) або регіонів як на території України, так і за її межами (у разі їх наявності) відповідно до Програми управління комплаєнс-ризиком.

35. Контроль за ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму передбачає:

1) доведення до відома керівника виконавчого органу банку / керівника філії іноземного банку результатів моніторингу ризиків клієнтів та аналізу оцінки ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, застережних заходів, які оформляються у формі звіту (далі - Звіт).

Звіт, зокрема, має містити:

інформацію про результати виконання поданих пропозицій, погоджених керівником виконавчого органу банку / філії іноземного банку, щодо застережних заходів за попередній(ні) звітний(ні) квартал(и);

висновки за результатами моніторингу ризиків клієнтів;

встановлені факти належності клієнта або особи, яка діє від його імені, його кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами;

висновки щодо рівня ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму на рівні банку (у цілому) та в розрізі відокремлених підрозділів банку або регіонів як на території України, так і за її межами (у разі їх наявності);

перелік вжитих застережних заходів з метою виявлення банком фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів / фінансуванням тероризму;

перелік вжитих заходів щодо зниження (обмеження) рівня ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму та рівня ризику клієнтів щодо співпраці з клієнтами високого ризику / неприйнятно високого ризику;

пропозиції стосовно переліку застережних заходів щодо звітного кварталу;

порядок та строки проведення застережних заходів, яких планується вжити в наступному(их) кварталі(ах);

контроль за результатами відповідно до вжитих застережних заходів.

Звіт оформляється у вигляді доповідної записки та подається керівникові виконавчого органу банку/керівникові філії іноземного банку за підписом відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку не рідше одного разу на квартал, але не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним кварталом. Керівник виконавчого органу банку / керівник філії іноземного банку накладає резолюцію (напис на документі, який містить прийняте керівником рішення щодо виконання документа, дату та особистий підпис) на Звіт;

2) забезпечення керівником виконавчого органу банку / керівником філії іноземного банку за результатами розгляду Звіту вжиття застережних заходів, визначених Програмою управління комплаєнс-ризиком.

36. Усі звіти, які подаються відповідальним працівником банку відповідно до вимог Закону та цього Положення, із резолюціями керівника виконавчого органу банку/керівника філії іноземного банку мають зберігатися в окремій справі не менше п'яти років.

37. Банк не пізніше 15 робочих днів з дати отримання відповідальним працівником затвердженого аудиторського висновку служби внутрішнього аудиту банку, з дати отримання банком довідки про перевірку Національним банком, який (яка) містить висновки щодо невідповідності (недостатності) заходів, що вживаються банком у сфері управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму, а також рекомендацій Національного банку, складає план заходів, яких він зобов'язується вжити для зменшення ризиків у діяльності банку (далі - план зменшення ризиків).

Банк зобов'язаний уживати застережних заходів відповідно до Програми управління комплаєнс-ризиком у терміни, визначені планом зменшення ризиків.

Банк на вимогу Національного банку зобов'язаний подати план зменшення ризиків. Подані пропозиції та зауваження Національного банку до плану зменшення ризиків є обов'язковими для врахування та виконання банком.

У разі встановлення під час перевірки Національного банку, що підрозділ служби внутрішнього аудиту банку не забезпечує належного здійснення внутрішнього контролю за дотриманням банком усіх вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму (у тому числі щодо достатності вжитих банком заходів з управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму), Національний банк розглядає питання про відповідність/невідповідність ділової репутації керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку в порядку, встановленому нормативно-правовим актом Національного банку.

IV. Порядок надсилання повідомлення про взяття на облік/зняття з обліку суб'єкта первинного фінансового моніторингу

38. Банк зобов'язаний стати на облік у спеціально уповноваженому органі як суб'єкт первинного фінансового моніторингу протягом трьох робочих днів з дати призначення відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку, але не пізніше дня проведення першої фінансової операції (дати встановлення ділових (договірних) відносин з клієнтом) шляхом подання до спеціально уповноваженого органу інформації, необхідної для взяття його на облік.

Банк зобов'язаний подати до спеціально уповноваженого органу інформацію, необхідну для взяття на облік відокремленого підрозділу банку як підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу, якщо цей відокремлений підрозділ веде реєстр фінансових операцій та надає інформацію про фінансові операції спеціально уповноваженому органу самостійно або через банк - юридичну особу.

39. Банк зобов'язаний надіслати файл-повідомлення про облік банку в разі:

1) призначення відповідального працівника банку;

2) звільнення з посади відповідального працівника банку;

3) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме обов'язки відповідального працівника банку;

4) зміни відомостей про банк та/або про відповідального працівника банку або особу, яка тимчасово виконує його обов'язки;

5) припинення діяльності банку (виключення відомостей про юридичну особу з Державного реєстру банків).

У випадках, зазначених у цьому пункті, інформація, необхідна для зняття банку з обліку, унесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття банку на облік, надсилається не пізніше третього робочого дня з дня настання відповідної події.

Інформація, необхідна для взяття банку на облік (зняття з обліку, унесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття банку на облік), надсилається файлом-повідомленням про банк та обов'язково повинна містити відомості про реєстрацію банку, його місцезнаходження, призначення відповідального працівника та (за наявності на момент подання) призначення особи, яка тимчасово виконуватиме обов'язки відповідального працівника банку в разі його відсутності.

40. Спеціально уповноважений орган протягом п'яти робочих днів із дати отримання файла-повідомлення про банк обробляє цей файл та надсилає повідомлення про результати його обробки (файл-повідомлення про результати обробки інформації про банк).

У разі підтвердження того, що інформація, необхідна для взяття банку на облік, оформлена та надана належним чином, спеціально уповноважений орган бере банк на облік та присвоює обліковий ідентифікатор унесеній до Єдиної інформаційної системи інформації про банк.

Банк є взятим на облік у разі отримання ним файла-повідомлення про результати обробки інформації про банк з нульовим кодом помилки.

У разі надання банком інформації, необхідної для взяття його на облік (зняття з обліку, унесення змін до інформації, яка стала підставою для взяття банку на облік), у неповному обсязі або з помилками спеціально уповноважений орган повідомляє про це банк. У такому разі банк протягом трьох робочих днів із дати отримання відповідного повідомлення зобов'язаний надати інформацію в повному обсязі та/або без помилок.

41. Якщо з будь-яких причин банк не отримав від спеціально уповноваженого органу протягом двох робочих днів із дати відправлення інформації для обліку банку, файла-повідомлення про результати обробки інформації про банк, банк (відокремлений підрозділ) звертається до спеціально уповноваженого органу для з'ясування причини неотримання відповідного повідомлення.

42. Копії файлів-повідомлень про банк, надісланих до спеціально уповноваженого органу, та файлів-повідомлень про результати обробки інформації про банк, отриманих банком, зберігаються банком в електронному вигляді до припинення (шляхом ліквідації) діяльності банку.

43. Реквізити та структура файла-повідомлення про банк та файла-повідомлення про результати обробки інформації про банк установлюються Національним банком за погодженням зі спеціально уповноваженим органом.

У разі необхідності отримання банком довідки про обліковий ідентифікатор банк направляє до спеціально уповноваженого органу письмовий запит з обов'язковим зазначенням реквізитів, визначених Міністерством фінансів України.

V. Порядок ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів

44. Банк зобов'язаний здійснювати ідентифікацію та верифікацію:

1) клієнтів/осіб (представника клієнта) у випадках, передбачених статтею 64 Закону про банки;

2) клієнтів/осіб (представника клієнта) у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону.

45. Банк під час здійснення верифікації клієнта / представника клієнта має підтверджувати відповідність ідентифікаційних даних особи клієнта / представника клієнта відомостям, зазначеним в отриманих від нього офіційних документах, а також відповідність оформлення офіційних документів вимогам законодавства та перевіряти їх чинність (дійсність).

46. Банк зобов'язаний пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом/представником клієнта документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України до встановлення ділових (договірних) відносин, вчинення правочинів, проведення фінансової операції, відкриття рахунку.

47. Банк зобов'язаний у порядку, установленому Програмою ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку до встановлення ділових (договірних) відносин, що оформлені в письмовій формі (укладення договорів), відкриття рахунку, здійснення разових фінансових операцій на значну суму та під час вивчення клієнта, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта забезпечувати виявлення факту належності клієнта (крім клієнтів, зазначених у пункті 58 цього розділу) або особи, яка діє від його імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами.

Банк у разі виникнення підозри, проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, зобов'язаний забезпечувати виявлення факту належності стосовно всіх без винятків клієнтів або осіб, які діють від їх імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами.

48. Встановлення ділових відносин, укладання договорів, відкриття рахунку, проведення разових фінансових операцій на значну суму з публічними особами, особами близькими або пов'язаними з публічними особами здійснюється з дозволу керівника банку/керівника філії іноземного банку.

49. Якщо під час вивчення клієнта, уточнення / додаткового уточнення інформації про клієнта та/або в процесі обслуговування клієнта (крім клієнтів, зазначених у пункті 58 цього розділу) банком виявлено факт належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами, то відповідальний працівник банку або працівник банку, уповноважений відповідальним працівником банку, зобов'язаний у день виявлення такого факту проінформувати про це керівника банку / керівника філії іноземного банку для отримання дозволу на продовження існуючих ділових (договірних) відносин.

50. Банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, здійснення разових фінансових операцій на значну суму, під час вивчення клієнта, а також у строки передбачені для проведення уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта (крім клієнтів, зазначених у пункті 58 цього розділу) зобов'язаний у разі виявлення факту належності клієнта або особи, яка діє від його імені, до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами вживати заходів щодо з'ясування джерел походження коштів та активів таких осіб на підставі отриманих від них документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), підтвердити джерела походження їх активів, прав на такі активи тощо.

Банк з метою з'ясування джерел походження коштів та активів таких осіб зобов'язаний проаналізувати надану клієнтом інформацію та інформацію, отриману з інших джерел, та зробити обґрунтований висновок щодо наявності потенційних та реально достатніх фінансових можливостей, розпорядження якими дає змогу проводити або ініціювати проведення фінансових операцій на відповідні суми.

Документами, що дають змогу здійснити такий аналіз та зробити обґрунтований висновок, зокрема можуть бути:

1) копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);

2) копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру / декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції;

3) копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності);

4) інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної особи.

51. Банк зобов'язаний усі вжиті заходи щодо встановлення факту належності/неналежності клієнта (крім клієнтів, зазначених у пункті 58 цього розділу) до публічної особи, до особи близької або пов'язаної з публічною особою та щодо з'ясування джерел походження активів такого клієнта підтверджувати документально.

52. Кореспондентські рахунки банкам-нерезидентам та в банках-нерезидентах відкриваються з дозволу керівника виконавчого органу банку / керівника філії іноземного банку.

53. Банк до встановлення ділових (договірних) відносин, відкриття рахунку, здійснення разових фінансових операцій на значну суму зобов'язаний витребувати в клієнта - юридичної особи (крім клієнтів, зазначених у пункті 58 цього розділу, підприємств, що повністю перебувають у державній власності та комунальних підприємств) інформацію та/або документи, що містять відомості про структуру власності клієнта, на підставі якої банк має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності.

Надані клієнтом - юридичною особою інформація та/або документи (у тому числі схематичне зображення структури власності, приклад якого наведено в додатку 1 до цього Положення) повинні містити дані про всіх фізичних осіб, які незалежно від формального володіння мають можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу органів управління, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки чи виконувати функції органу управління, або які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі в розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Дані щодо фізичних осіб, які мають формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентами, номінальними утримувачами (номінальними власниками / номінальними акціонерами) або тільки посередниками щодо такого права, не можуть вважатися підтвердженням установлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Банк зобов'язаний установити дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) щодо кожної фізичної особи, якщо кілька фізичних осіб одночасно є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) клієнта - юридичної особи.

Працівник банку, відповідальний за проведення ідентифікації, відображає відомості щодо відповідної(их) особи (осіб) кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] або інформацію про те, що його (їх) немає, у відповідній графі анкет за формами, наведеним у додатках 2 - 4, 7 до цього Положення.

54. Банк зобов'язаний визначити та встановити процедури отримання від клієнта відомостей про зміну інформації, що надавалася банку, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), зокрема шляхом установлення відповідних обов'язків у договорах про надання послуг банку.

55. Банк з метою здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів/представника клієнта встановлює передбачені Законом і Законом про банки відомості в такому порядку:

1) у разі відкриття поточного, вкладного (депозитного), кореспондентського рахунку - відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють порядок відкриття відповідних рахунків;

2) у разі здійснення фізичною особою - ініціатором (платником) переказу, що здійснюється без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону, - уповноважений працівник банку робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта громадянина України / паспорта фізичної особи - нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), які містять інформацію, визначену частиною дванадцятою статті 9 Закону; якщо немає інформації, визначеної частиною дванадцятою статті 9 Закону, про місце проживання (або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні) та дату і місце народження - копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії, або інших документів та/або інформації, одержаної від клієнта, що містять відомості про місце проживання (або місце перебування фізичної особи - резидента чи місце тимчасового перебування фізичної особи - нерезидента в Україні);

3) у разі здійснення фізичною особою разової фінансової операції на значну суму, отримання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, надання коштів на умовах субординованого боргу - уповноважений працівник банку робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта громадянина України/паспорта фізичної особи - нерезидента (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), які містять прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, фотокартку(и), що відповідає(ють) його вікові та дату(и) її (їх) вклеювання, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом), копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

Копії документів, зазначених у підпунктах 2 та 3 цього пункту, засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи - клієнта банку як такі, що відповідають оригіналу;

4) у разі здійснення юридичною особою разової фінансової операції на значну суму, отримання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, надання коштів на умовах субординованого боргу - на підставі оригіналів установчих документів цієї юридичної особи або нотаріально засвідчених їх копій, а також інформації та/або документів, що містять відомості про структуру власності клієнта, на підставі якої (яких) банк має встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або те, що їх немає. Якщо клієнт - юридична особа пред'являє оригінали установчих документів, то копії цих оригіналів засвідчуються підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (за наявності) клієнта - юридичної особи, а також підписом уповноваженого працівника банку як такі, що відповідають оригіналу.

Під час ідентифікації та верифікації фізичної особи - представника клієнта уповноважений працівник банку робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), які містять прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, дату народження, фотокартку(и), що відповідає(ють) його вікові та дату(и) її (їх) вклеювання, номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та найменування органу, що видав документ, інформацію про громадянство (якщо особа є нерезидентом), копію документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.

Копії документів, зазначених в абзаці сьомому цього пункту, засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичною особою - представником клієнта як такі, що відповідають оригіналу.

На виконання вимог частини вісімнадцятої статті 9 Закону банк зобов'язаний ідентифікувати та верифікувати представника особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, на підставі офіційних документів або засвідчених у встановленому порядку їх копій. Ідентифікація особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, здійснюється відповідно до вимог статті 9 Закону на підставі інформації, що міститься в належним чином оформленій довіреності, засвідченій в установленому законодавством порядку, або офіційних документах (копіях офіційних документів, засвідчених у встановленому порядку). Верифікація такої особи здійснюється під час її першого звернення до банку.

У разі якщо клієнт (особа) діє як представник іншої особи чи від імені або в інтересах іншої особи, банк зобов'язаний забезпечити виявлення факту належності особи, від імені або за дорученням якої проводиться така фінансова операція, а також вигодоодержувача до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами.

Банк під час ідентифікації та/або в процесі обслуговування здійснює вивчення клієнтів, визначених статтею 64 Закону про банки та частиною третьою статті 9 Закону, крім клієнтів, що здійснюють переказ без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону, та клієнтів, зазначених у пункті 58 цього розділу, у тому числі встановлює факт належності клієнта або особи, яка діє від його імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами.

У разі виникнення підозр щодо клієнтів, які здійснюють переказ без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону, або якщо такі фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу, банк зобов'язаний здійснити вивчення таких клієнтів, у тому числі встановити факт належності клієнта або особи, яка діє від його імені, їх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вигодоодержувачів до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами.

Банк зобов'язаний підтверджувати вжиті заходи щодо ідентифікації, верифікації, вивчення клієнта [у тому числі оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану], уточнення / додаткового уточнення інформації про клієнта, поглибленої перевірки клієнта, наданої клієнтом / представником клієнта / особою, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, інформації на підставі офіційних документів та/або інформації, одержаної від клієнта (представника клієнта) і засвідченої ним, а також з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

Надані клієнтом / представником клієнта / особою, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, документи щодо вивчення клієнта мають міститися в справі клієнта і зберігатися протягом строків, визначених законодавством України.

У разі здійснення фінансової операції з переказу коштів без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону, надані клієнтом документи та/або інформація щодо ідентифікації можуть міститися в справі клієнта або в документах дня банку.

Банк зобов'язаний забезпечити фіксування дати отримання документів щодо вивчення клієнта, одержаних на виконання зазначених вище заходів.

Банк зобов'язаний провести поглиблену перевірку клієнта в разі виникнення сумнівів у достовірності чи повноті наданої інформації, на підставі якої здійснювалась ідентифікація, верифікація та/або вивчення клієнта.

56. Банк повинен здійснювати ідентифікацію та верифікацію особи, яка не була раніше ідентифікована та верифікована, якщо така особа звернулася для отримання переказу готівкою на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону, на підставі офіційних документів або засвідчених в установленому порядку їх копій.

Ідентифікація особи, яка звернулася для отримання переказу, здійснюється в порядку, установленому в пункті 55 цього розділу для фізичної особи - ініціатора (платника) переказу, що здійснюється без відкриття рахунку.

57. Банк-агент, який відповідно до умов договору, укладеного з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, проводить виплати гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до проведення фінансової операції з виплати відповідної суми відшкодування здійснює ідентифікацію, верифікацію та вивчення клієнта - особи, яка звернулася за отриманням гарантованої суми відшкодування коштів, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень, без відкриття рахунку.

58. Банк проводить спрощену ідентифікацію таких клієнтів:

1) органів державної влади України;

2) міжнародних установ чи організацій, у яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

3) установ, органів, офісів або агентств Європейського Союзу;

4) дипломатичних представництв іноземної держави, акредитованих в Україні в установленому порядку.

59. Банк під час проведення спрощеної ідентифікації встановлює:

1) для органів державної влади України - повне найменування, місцезнаходження, реквізити розпорядчого акта, на підставі якого створено юридичну особу (найменування, дата прийняття/підписання, номер розпорядчого акта), ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі - код за ЄДРПОУ), ідентифікаційні дані представника клієнта (осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном);

2) для представництв міжнародних установ чи організацій, у яких бере участь Україна відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, - повне найменування, місцезнаходження, відомості про міжнародний договір, згідно з яким створені такі установи та організації (дата укладення, номер, дата ратифікації Україною договору тощо), ідентифікаційні дані представника клієнта (осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном на території України);

3) для представництв установ, органів, офісів або агентств Європейського Союзу - повне найменування, місцезнаходження, відомості про нормативний акт та/або договір, на підставі якого створено таку установу, орган, офіс, або агентство, ідентифікаційні дані представника клієнта (осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном на території України);

4) для дипломатичних представництв іноземних держав, акредитованих в Україні в установленому порядку, - повне найменування, місцезнаходження на території України, документ, що підтверджує акредитацію на території України, ідентифікаційні дані представника клієнта (осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном на території України);

Банк у разі наявності підозр щодо вищезазначених клієнтів зобов'язаний установити їх ідентифікаційні дані, передбачені частинами дев'ятою та десятою статті 9 Закону.

60. Банк стосовно клієнтів високого ризику/неприйнятно високого ризику з метою зменшення виявлених ризиків зобов'язаний:

1) здійснювати поглиблену перевірку клієнта / представника клієнта [у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) клієнта];

2) уточнювати інформацію в строки, визначені в пункті 62 цього розділу;

3) уживати інших заходів відповідно до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку і Програми управління комплаєнс-ризиком.

У разі встановлення факту належності клієнтів банку - учасників, вигодоодержувачів фінансової операції до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами, банк зобов'язаний забезпечити здійснення первинного фінансового моніторингу таких фінансових операцій у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику.

61. Банк зобов'язаний під час вивчення установчих документів юридичної особи/відомостей про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця та інших наданих клієнтом документів приділяти особливу увагу:

1) оформленню установчих документів (ураховуючи всі зареєстровані зміни) та документів, що підтверджують їх державну реєстрацію;

2) видам діяльності [для резидентів - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до класифікації видів економічної діяльності (далі - КВЕД)] та фінансовим операціям, що планує проводити клієнт;

3) складу власників, структурі власності юридичної особи (за винятком підприємств державної власності), визначенню кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] та факту належності його (їх) до публічної(их) особи (осіб), особи (осіб), яка (які) включена(і) до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

4) відомостям про виконавчий орган юридичної особи, у тому числі щодо керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю клієнта - юридичної особи;

5) розміру зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу юридичної особи;

6) кількості працівників.

62. Банк зобов'язаний уточнювати інформацію щодо ідентифікації та вивчення клієнта:

1) протягом місяця з моменту встановлення неприйнятно високого рівня ризику проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;

2) не рідше одного разу на рік, якщо ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму оцінюється банком як високий;

3) не рідше одного разу на два роки, якщо ризик проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму оцінюється банком як середній.

Для інших клієнтів строк уточнення інформації не повинен перевищувати трьох років.

63. Банк зобов'язаний проводити додаткове уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнта в разі:

1) зміни кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)] клієнта юридичної особи або виявлення банком розбіжностей щодо відомостей про кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) [контролера(ів)];

2) зміни місцезнаходження клієнта - юридичної особи, фізичної особи - підприємця;

3) унесення змін до установчих документів;

4) закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів.

Банк у Програмі ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку може передбачити інші випадки здійснення додаткового уточнення інформації щодо ідентифікації клієнта (представника клієнта) та вивчення клієнта.

Банк вживає заходів щодо додаткового уточнення інформації протягом двох місяців із дня отримання відповідної інформації / настання події.

Для клієнтів, які не підтримують ділових (договірних) відносин з банком або не здійснюють подальших разових фінансових операцій на значну суму (у разі наявності попередньої разової фінансової операції на значну суму) протягом останніх шести місяців до закінчення строків, передбачених абзацом п'ятим пункту 62 цього розділу та абзацом сьомим цього пункту, банк проводить уточнення / додаткове уточнення інформації про клієнтів не пізніше дня їх наступного звернення до банку та/або до моменту ініціювання ними проведення фінансових операцій.

Банк зобов'язаний здійснити верифікацію клієнта (представника клієнта) під час подання банку паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), у разі досягнення клієнтом (представником клієнта) 25- і 45-річного віку, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках.

64. Банк у випадках, передбачених Законом, Законом про банки та цим Положенням, зобов'язаний:

1) здійснити ідентифікацію, верифікацію клієнта, у тому числі встановити дані про фізичних осіб, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - клієнта банку, представників клієнта, осіб, від імені або за дорученням яких проводиться фінансова операція (щодо клієнтів, зазначених у пункті 58 цього розділу, - спрощену ідентифікацію);

2) виявити факт належності/неналежності керівника клієнта - юридичної особи (крім клієнтів, зазначених у пункті 58 цього розділу), або особи, що діє від його імені, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - клієнта банку до публічної особи, до особи близької або пов'язаної з публічними особами;

3) визначити зміст діяльності клієнта юридичної особи, фізичної особи - підприємця (для резидентів визначається вид діяльності відповідно до КВЕД), соціальний статус клієнта фізичної особи (працевлаштований/безробітний, пенсіонер, студент тощо);

4) оцінити фінансовий стан клієнта (крім клієнтів, що здійснюють переказ без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону, та клієнтів, зазначених у пункті 58 цього розділу);

5) оцінити репутацію клієнта (крім клієнтів, що здійснюють переказ без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону, та клієнтів, зазначених у пункті 58 цього розділу);

6) виявити факт належності/неналежності клієнта - фізичної особи, фізичної особи - підприємця (крім клієнтів, що здійснюють переказ без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону) або особи, що діє від його імені, до публічної особи, до особи близької або пов'язаної з публічними особами;

7) визначити (виявити) ризик клієнта та здійснити його оцінку.

Зазначені заходи банк здійснює до/або під час установлення ділових (договірних) відносин, до проведення фінансової операції, відкриття рахунку, укладення договору.

65. Банк під час здійснення ідентифікації та вивчення клієнта проводить оцінку його фінансового стану.

Банк проводить уточнення оцінки фінансового стану клієнтів (крім клієнтів, що здійснюють переказ без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону, та клієнтів, зазначених у пункті 58 цього розділу):

1) протягом двох місяців із дня встановлення за результатами щоквартального аналізу фінансових операцій клієнта невідповідності проведених фінансових операцій клієнта його фінансовому стану;

2) щороку - клієнтів високого рівня ризику;

3) не рідше одного разу на два роки - клієнтів середнього рівня ризику;

4) не рідше одного разу на три роки - клієнтів інших рівнів ризику.

66. Банк для проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнта використовує фінансову звітність клієнта - юридичної особи та фізичної особи - підприємця (за наявності), що складена відповідно до вимог законодавства України та отримана банком безпосередньо від клієнта (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність тощо).

Банк відповідно до Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів може використати інформацію, надану клієнтом у вигляді окремих блоків фінансової інформації та/або конкретних показників відповідної форми фінансової звітності клієнта, якщо такий обсяг інформації буде визначено як достатній для проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнта - суб'єкта господарювання, виходячи з належності відповідного суб'єкта господарювання відповідно до законодавства України до великого, середнього або малого, виду ведення відповідного обліку доходів і витрат та виду його економічної діяльності. Інформація має бути засвідчена підписом уповноваженої особи та відбитком печатки (за наявності) клієнта - юридичної особи, підписом фізичної особи - підприємця.

Банк проводить оцінку фінансового стану клієнтів - фізичних осіб на підставі наданої клієнтами інформації/уточнення оцінки фінансового стану клієнтів - фізичних осіб на підставі даних щодо руху коштів за рахунком (рахунками) клієнта, якщо такі клієнти не віднесені до високого рівня ризику, а саме:

1) отримують через банк заробітну плату, пенсію, стипендію, соціальну допомогу та інші передбачені законодавством України соціальні виплати (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів), за умови, що поповнення таких рахунків з інших джерел не здійснюється або здійснюється протягом кварталу на загальну суму, що не перевищує 150000 грн.;

2) відкривають чи мають в банку рахунки [вкладні (депозитні)], загальна сума коштів на яких не перевищує 150 000 гривень або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі в іноземній валюті.

Банк для проведення оцінки (уточнення оцінки) фінансового стану клієнта може додатково використовувати:

3) дані щодо руху коштів за рахунком (рахунками) клієнта - юридичної особи / фізичної особи - підприємця, відкритим(и) у банку;

4) інформацію, що отримана від клієнта банку, третіх осіб, державних органів, додаткову інформацію з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою);

5) фінансову звітність клієнта, що опублікована в засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства України;

6) інформацію щодо фінансового стану клієнта (юридичної особи, фізичної особи - підприємця), що отримана зі спеціалізованих веб-сайтів мережі Інтернет.

67. Банк під час реалізації Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку зобов'язаний формувати та вести електронні анкети клієнтів (крім клієнтів, що здійснюють переказ без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статті 15 Закону) за формами, наведеними в додатках 2 - 7 до цього Положення.

68. Банк у разі потреби приймає рішення про доповнення анкет(и) додатковими даними.

69. Анкета є внутрішнім документом в електронному вигляді банку і має містити всю інформацію, отриману банком за результатами ідентифікації (спрощеної ідентифікації), вивчення клієнта, у тому числі результати оцінки фінансового стану клієнта, щоквартального аналізу його фінансових операцій, уточнених даних щодо ідентифікації та вивчення клієнта, поглибленої перевірки клієнта, а також висновки банку щодо оцінки репутації клієнта та оцінки ризику клієнта із зазначенням дат здійснення таких оцінок.

Банк уносить до анкети інформацію (дані), достовірність якої (яких) підтверджується наявними в банку документами щодо вивчення клієнта, іншими документами.

70. Анкета формується за результатами здійснення ідентифікації (спрощеної ідентифікації) клієнта в день установлення ділових (договірних) відносин, укладення договорів, відкриття рахунку, проведення разової фінансової операції на значну суму, проведення фінансової операції без відкриття рахунку, що підлягає фінансовому моніторингу. Інформація, що міститься в анкеті, доповнюється новими або уточненими даними протягом 10 робочих днів із дня отримання банком документів щодо вивчення клієнта, інших документів з відповідною інформацією.

71. Банк зобов'язаний забезпечити відображення (у разі потреби формування паперової форми анкети) усіх даних електронної анкети з обов'язковим зазначенням інформації, пов'язаної з ідентифікацією (спрощеною ідентифікацією), поглибленою перевіркою клієнта та вивченням фінансової діяльності клієнта, а також зі зміною рівня ризику клієнта чи висновку щодо його репутації, дати внесення до анкети доповнень щодо ідентифікації та вивчення.

72. Банк зобов'язаний не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за звітним кварталом, здійснювати щоквартальний аналіз фінансових операцій клієнта (крім клієнтів, зазначених у пункті 58 цього розділу) щодо їх відповідності фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта, уключаючи всі фінансові операції клієнта:

1) проведені за всіма рахунками клієнта, що відкриті в банку;

2) проведені дві та більше разові фінансові операції на значну суму протягом кварталу, за який здійснюється такий аналіз.

У разі виявлення за результатами щоквартального аналізу невідповідності проведених фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та/або змісту діяльності відповідальний працівник забезпечує здійснення щодо фінансових операцій цього клієнта внутрішнього фінансового моніторингу, а також ужиття інших заходів, передбачених цим Положенням.

VI. Порядок аналізу, виявлення та реєстрації фінансових операцій

73. Аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, що відповідно до Закону можуть підлягати фінансовому моніторингу (у тому числі відібраних за допомогою програмного забезпечення), здійснюється працівниками банку в порядку, установленому Програмою здійснення фінансового моніторингу за напрямами діяльності банку під час обслуговування клієнтів:

1) негайно в день відбору фінансової операції, яка може стосуватися або призначатися для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

2) до початку (у процесі, під час спроби), але не пізніше двох робочих днів після здійснення фінансової операції, що може підлягати обов'язковому фінансовому моніторингу;

3) не пізніше трьох робочих днів після здійснення фінансової операції, щодо якої на момент її проведення наявна інформація, що може свідчити про те, що така фінансова операція або її учасники, джерела походження їх активів пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції;

4) не пізніше двадцяти робочих днів після здійснення фінансової операції з готівкою, яка містить ризики, визначені банком самостійно з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком, та з урахуванням рекомендацій Національного банку щодо ознак ризикових фінансових операцій;

5) не пізніше останнього робочого дня другого місяця, наступного за відповідним звітним кварталом, щодо фінансових операцій, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу, які виявлені за результатами щоквартального аналізу відповідності фінансових операцій клієнтів їх фінансовому стану та/або змісту діяльності, моніторингу ризиків клієнтів та аналізу оцінки ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму та інших регулярних/періодичних процедур аналізу операцій клієнтів банку, що передбачені Правилами фінансового моніторингу банку;

6) у день відмови клієнта від проведення фінансової операції;

7) не пізніше наступного робочого дня після отримання банком необхідних документів та/або відомостей щодо фінансових операцій, стосовно яких на час їх проведення не було необхідної для прийняття рішення інформації.

74. Банк проводить подальший контроль за фінансовими операціями в порядку, установленому Програмою здійснення фінансового моніторингу за напрямами діяльності банку під час обслуговування клієнтів, з метою виявлення таких фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Банк не має права проводити подальший контроль за фінансовими операціями протягом усього строку проведення Національним банком перевірки банку з питань дотримання вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму, уключаючи день початку такої перевірки (не поширюється на фінансові операції, які проводяться під час зазначеної перевірки).

75. Банк для здійснення аналізу та виявлення фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу, зобов'язаний, якщо на момент проведення фінансової операції немає всіх необхідних для прийняття рішення документів та/або відомостей, забезпечити вжиття не пізніше двох місяців із дня її проведення передбачених законодавством України та визначених у внутрішніх документах банку з питань фінансового моніторингу заходів, зокрема шляхом витребування додаткових документів і відомостей, що стосуються цієї фінансової операції, з обов'язковою фіксацією дати отримання документів і відомостей.

У разі неможливості встановити чи є учасник фінансової операції - контрагент, який не є клієнтом банку, особою, яка включена до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), банк забезпечує вжиття в строк, що не перевищує трьох робочих днів з моменту виявлення такої фінансової операції, заходів для отримання необхідної додаткової інформації про таку особу.

Банк зобов'язаний усі вжиті заходи щодо з'ясування суті і мети фінансової операції підтверджувати документально.

76. Працівник банку, обов'язки якого визначені відповідно до підпункту 1 пункту 25 розділу II цього Положення, надає інформацію про фінансову операцію відповідальному працівникові банку або працівникові, уповноваженому відповідальним працівником банку, якщо за результатами здійснення аналізу відібрано фінансову операцію клієнта, яка:

1) може підлягати обов'язковому фінансовому моніторингу, - не пізніше наступного робочого дня із дня здійснення аналізу;

2) може підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу, а також інформацію про свої підозри щодо діяльності осіб або їх активи, якщо є підстави вважати, що вони пов'язані зі злочином, визначеним Кримінальним кодексом України, - негайно в день виникнення підозри чи достатніх підстав для підозри або спроби проведення фінансової операції;

3) стосовно якої є підстави підозрювати, що вона пов'язана, стосується або призначена для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, - негайно в день відбору такої фінансової операції;

77. Банк зобов'язаний забезпечити фіксування дати надходження/отримання відповідальним працівником банку або працівником, уповноваженим відповідальним працівником банку, повідомлень про фінансові операції, у тому числі отриманих за допомогою програмного забезпечення, яке встановлене в банку, а також дати прийняття та змісту прийнятого відповідальним працівником банку або працівником, уповноваженим відповідальним працівником банку, обґрунтованого рішення щодо віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу, а також про фінансові операції осіб, якщо є достатні підстави вважати, що їх діяльність або активи пов'язані із вчиненням злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, та їх реєстрацію.

78. Рішення щодо віднесення фінансової операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу (виявлення фінансової операції), та внесення до реєстру фінансових операцій інформації у випадках, передбачених пунктом 81 цього розділу, приймає відповідальний працівник банку або працівник банку, уповноважений відповідальним працівником банку, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації відповідно до пункту 76 цього розділу, а щодо фінансових операцій, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення або якщо їх учасником чи вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, - негайно в день отримання інформації про фінансову операцію відповідно до пункту 76 цього розділу.

Повноваження працівника, уповноваженого відповідальним працівником банку щодо прийняття такого рішення, повинні бути передбачені в трудовому договорі (у посадовій інструкції, контрактах тощо) цього працівника.

79. Банк - юридична особа веде зведений реєстр фінансових операцій з подвійною нумерацією, відлік якої має починатися з початку календарного року, з урахуванням фінансових операцій, виявлених і внесених до реєстрів фінансових операцій інших (крім філій) відокремлених підрозділів банку.

Банк - юридична особа має право вносити до зведеного реєстру фінансових операцій відповідно до вимог абзацу першого цього пункту також інформацію про фінансові операції, виявлені і внесені до реєстру фінансових операцій філії(й) банку.

Банк - юридична особа може не вести свій окремий реєстр фінансових операцій, якщо він веде зведений реєстр фінансових операцій.

Передбачені цим Положенням вимоги щодо реєстру фінансових операцій, у тому числі щодо порядку ведення, змісту, доступу, формування витягів та зберігання реєстру фінансових операцій, поширюються на зведений реєстр фінансових операцій.

80. Реєстр фінансових операцій і зведений реєстр фінансових операцій є документами з обмеженим доступом.

Доступ до зведеного реєстру фінансових операцій мають відповідальний працівник банку - юридичної особи, а також працівники банку, уповноважені відповідальним працівником банку - юридичної особи.

Відповідальний працівник банку встановлює шляхом видачі ним відповідного розпорядження порядок доступу в разі необхідності визначених ним працівників банку до реєстру фінансових операцій.

Відповідальний працівник банку відповідає за захист реєстру фінансових операцій від знищення, несанкціонованого доступу, модифікації або викривлення даних.

Відповідальний працівник банку - юридичної особи відповідає за захист зведеного реєстру фінансових операцій від знищення, несанкціонованого доступу, модифікації або викривлення даних.

81. Банк зобов'язаний забезпечувати внесення до реєстру фінансових операцій інформації про фінансові операції:

1) що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до статей 15, 16 Закону, а також про фінансові операції осіб, якщо є достатні підстави вважати, що їх діяльність або активи пов'язані із вчиненням злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, - не пізніше наступного робочого дня з дати їх виявлення відповідно до пункту 78 цього розділу;

2) у проведенні яких відмовлено, - протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови;

3) стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, - негайно в день їх виявлення відповідно до пункту 78 цього розділу;

4) проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони містять ознаки, передбачені статтями 15 та/або 16 Закону, та/або фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, - негайно в день зупинення фінансової операції;

5) проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що їх учасниками або вигодоодержувачами є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції, - негайно в день зупинення фінансової операції;

6) проведення яких було зупинено за рішенням спеціально уповноваженого органу, прийнятим з метою зупинення видаткових фінансових операцій, - у день отримання відповідних первинних документів щодо проведення таких фінансових операцій;

7) проведення прибуткових фінансових операцій, спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунком, щодо якого прийнято рішення спеціально уповноваженого органу про зупинення видаткових фінансових операцій, - в день здійснення прибуткової фінансової операції, спроби здійснення видаткової фінансової операції, але не пізніше 11 години наступного робочого дня;

8) проведення яких було зупинено за дорученням спеціально уповноваженого органу, наданим з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави (далі - запит уповноваженого органу іноземної держави), - негайно в день зупинення фінансової операції;

9) стосовно яких отримано доручення спеціально уповноваженого органу про забезпечення моніторингу, прийняте з метою виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, - невідкладно, але не пізніше 12 години наступного робочого дня з дня:

отримання відповідного доручення спеціально уповноваженого органу, якщо на момент отримання зазначеного доручення фінансова операція вже проведена;

проведення фінансової операції, якщо фінансова операція проведена після отримання відповідного доручення спеціально уповноваженого органу;

10) стосовно яких отримано від спеціально уповноваженого органу запит про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій:

протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня після проведення фінансової операції;

не пізніше десятого робочого дня з дати отримання запиту про фінансові операції, здійснені до отримання запиту спеціально уповноваженого органу.

82. Видалення даних, що внесені до реєстру фінансових операцій, не допускається.

83. Банк у разі потреби виправлення помилково внесених до реєстру фінансових операцій даних щодо окремої фінансової операції, інформації про яку немає на обліку в спеціально уповноваженому органі, в інформаційному рядку реєстру фінансових операцій, у якому містяться відомості про цю фінансову операцію, зазначає про його анулювання із наведенням у полі "Коментарі" реєстру фінансових операцій підстав для анулювання та доповнює реєстр фінансових операцій новим записом про цю фінансову операцію, якщо така фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу, або не доповнює реєстр фінансових операцій новим записом, якщо інформація про таку фінансову операцію не підлягає наданню до спеціально уповноваженого органу.

Банк у разі потреби виправлення помилково внесених до реєстру фінансових операцій даних щодо окремої фінансової операції, інформацію про яку вже подано спеціально уповноваженому органу та взято/або не взято на облік спеціально уповноваженим органом, в інформаційному рядку реєстру фінансових операцій, у якому містяться відомості про цю фінансову операцію, зазначає про їх анулювання із наведенням у полі "Коментарі" реєстру фінансових операцій підстав для анулювання та доповнює реєстр фінансових операцій новим записом про цю фінансову операцію, якщо інформація про таку фінансову операцію підлягає наданню до спеціально уповноваженого органу, або не доповнює реєстр фінансових операцій новим записом, якщо інформація про таку фінансову операцію не підлягає наданню до спеціально уповноваженого органу.

Банк у разі потреби виправлення внесених до реєстру фінансових операцій даних щодо окремої фінансової операції, стосовно якої раніше було прийнято рішення про недоцільність інформування спеціально уповноваженого органу, але потім отримано запит спеціально уповноваженого органу про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, в інформаційному рядку реєстру фінансових операцій, у якому містяться відомості про цю фінансову операцію, зазначає про його анулювання із зазначенням у полі "Коментарі" реєстру фінансових операцій підстав для анулювання, номера і дати отриманого запиту, нового реєстраційного номера цієї фінансової операції в реєстрі фінансових операцій та одночасно доповнює реєстр фінансових операцій новим записом про цю фінансову операцію. Інформація про таку операцію надається банком спеціально уповноваженому органу в порядку, установленому пунктом 103 розділу VII цього Положення.

Рішення щодо анулювання інформації в інформаційному рядку реєстру фінансових операцій приймає відповідальний працівник банку або працівник, уповноважений відповідальним працівником банку.

84. До реєстру фінансових операцій у випадках, передбачених пунктом 81 цього розділу, уносяться такі дані:

1) порядковий номер реєстрації в реєстрі фінансових операцій з початку календарного року і дата реєстрації;

2) унікальний номер фінансової операції в системі автоматизації банку (за його наявності);

3) код області відповідно до довідника, доведеного до відома банків Національним банком, за місцем здійснення фінансової операції клієнтом (спроби проведення фінансової операції). Для фінансових операцій з використанням електронного платіжного засобу зазначається код області місцезнаходження банку (відокремленого підрозділу), у якому відкрито рахунок клієнта;

4) дата надходження первинного документа (не заповнюється за операцією з використанням електронного платіжного засобу);

5) найменування, номер і дата первинного документа (не заповнюється за операцією з використанням електронного платіжного засобу);

6) дата здійснення (у разі проведення) / спроби проведення / відмови від проведення/зупинення фінансової операції. Для фінансових операцій з використанням електронного платіжного засобу зазначається дата списання (зарахування) коштів за рахунком клієнта;

7) код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до довідника кодів ознак здійснення фінансових операцій, визначеного відповідним нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України;

8) сума фінансової операції у валюті її проведення (у валюті проведення за рахунком клієнта) та її еквівалент у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком на день проведення фінансової операції;

9) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи - клієнта та ідентифікаційний (реєстраційний) номер/код за ЄДРПОУ цієї особи [якщо ідентифікаційного (реєстраційного) номера/коду фізичній особі / юридичній особі не присвоєно, то ставиться дев'ять нулів];

10) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка діє від імені клієнта, та ідентифікаційний (реєстраційний) номер цієї особи [якщо ідентифікаційного (реєстраційного) номера фізичній особі не присвоєно, то ставиться дев'ять нулів] - щодо касових операцій з готівковими коштами, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

11) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи / найменування юридичної особи - контрагента та ідентифікаційний (реєстраційний) номер/код за ЄДРПОУ цієї особи. Якщо ідентифікаційного (реєстраційного) номера/коду фізичній особі / юридичній особі не присвоєно, то ставиться дев'ять нулів. Якщо ідентифікаційний (реєстраційний) номер фізичної особи не відомий банку, то ставиться п'ять дев'яток. Клієнт банку, якщо він є фактичним відправником (ініціатором переказу/платником) та одержувачем (отримувачем) активів, зазначається в реєстрі фінансових операцій як клієнт та як контрагент за цією фінансовою операцією;

12) код виду фінансової операції відповідно до порядку формування коду виду фінансової операції, визначеного відповідно до нормативно-правового акта Міністерства фінансів України;

13) код ознаки (коди ознак) фінансової операції, за якою (якими) фінансова операція підлягає фінансовому моніторингу, фінансових операцій осіб, щодо яких є достатні підстави вважати, що їх діяльність або активи пов'язані із вчиненням злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, фінансових операцій, щодо яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до довідників кодів ознак, визначених відповідним нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України;

14) коментарі (за наявності).

До реєстру фінансових операцій уносяться також інші відомості, передбачені цим Положенням.

85. У разі виявлення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, за результатами здійснення перевірки службою внутрішнього аудиту або Національним банком (у тому числі в порядку безвиїзного нагляду) інформація про таку фінансову операцію вноситься до реєстру фінансових операцій не пізніше ніж на десятий робочий день з дати отримання відповідальним працівником затвердженого аудиторського висновку служби внутрішнього аудиту банку або дати отримання банком довідки про перевірку Національним банком / акта про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу (крім випадків, коли на момент отримання аудиторського висновку / довідки про перевірку Національним банком фінансова операція не підлягатиме фінансовому моніторингу відповідно до вимог законодавства України).

86. Якщо банк відмовляє клієнту в проведенні фінансової операції у випадках, установлених Законом, Законом про банки, то до реєстру фінансових операцій уносяться дані, пов'язані з такою фінансовою операцією та наявні на час прийняття відповідного рішення, з обов'язковим зазначенням у полі "Коментарі" підстав для відмови.

87. Банк доповнює інформаційний рядок реєстру фінансових операцій, у якому містяться відомості про фінансову операцію, даними щодо дати (дат), найменування(нь) файла(ів)-повідомлення(нь) та номера інформаційного рядка (черговий номер екземпляра структури INF_STR) файла(ів)-повідомлення(нь), у якому(их) інформація про фінансову операцію, спробу її проведення або відмову в проведенні надавалася спеціально уповноваженому органу, а також даними щодо дати (дат), найменування(нь) файла(ів)-повідомлення(нь) про взяття (відмову від взяття) на облік фінансової(их) операції(й), що надходили від спеціально уповноваженого органу щодо цієї фінансової операції.

88. У разі надання спеціально уповноваженому органу додаткової інформації про фінансову операцію інформаційний рядок реєстру фінансових операцій, у якому містяться відомості про цю фінансову операцію, доповнюється даними щодо найменування і дати отримання файла-запиту та/або реквізитів запиту, який надійшов на паперовому носії, найменування і дати надсилання файла-відповіді, файла-додатка та/або реквізитів відповіді, що надана на паперовому носії.

89. Банк у разі потреби формування витягу з реєстру фінансових операцій на паперовому носії, зобов'язаний забезпечити відображення на паперових носіях усіх даних, ідентичних тим, які містить реєстр фінансових операцій в електронному вигляді та які передбачені цим Положенням, з обов'язковим зазначенням дати друкування.

VII. Порядок надання інформації спеціально уповноваженому органу

90. Відповідальний працівник банку забезпечує в строки, визначені Законом, надання спеціально уповноваженому органу інформації про:

1) фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;

2) фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу;

3) підозри щодо діяльності осіб або їх активи, якщо є підстави вважати, що вони пов'язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України;

4) фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

5) відмову банком у випадках, передбачених статтею 10 Закону, статтею 64 Закону про банки, від встановлення (підтримання) ділових (договірних) відносин та/або проведення фінансової операції;

6) фінансові операції (їх учасників та про залишок коштів на рахунках клієнта), які зупинені банком відповідно до частини першої статті 17 Закону, та в разі зарахування коштів на транзитні рахунки банку - залишок коштів на таких рахунках у межах зарахованих сум;

7) залишок коштів на рахунку клієнта, видаткові фінансові операції за яким були зупинені банком відповідно до частини третьої статті 17 Закону, та в разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках банку - залишок коштів на таких рахунках у межах зарахованих сум;

8) прибуткові фінансові операції та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій у разі зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 17 Закону;

9) відстеження (моніторинг) фінансових операцій клієнта, фінансові операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу;

10) додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій) відповідно до Закону;

11) іншої додаткової інформації, не зазначеної в підпункті 10 цього пункту;

12) іншої інформації, необхідної для виконання спеціально уповноваженим органом запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави.

У разі зупинення фінансової операції банк надає інформацію про таку фінансову операцію із заповненням поля "Коментарі" в порядку та строки, передбачені розділом VIII цього Положення. Одночасно банк може надати додаткову інформацію щодо цієї фінансової операції спеціально уповноваженому органу.

Інформація, що надається відокремленим підрозділом банку до спеціально уповноваженого органу через банк - юридичну особу, має містити обліковий ідентифікатор цього відокремленого підрозділу.

Порядок передавання інформації до спеціально уповноваженого органу має забезпечувати її гарантовану доставку та конфіденційність.

91. Банк зобов'язаний інформувати визначені законодавством України правоохоронні органи за місцем розташування банку про фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, та їх учасників у день виявлення, але не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації таких фінансових операцій.

Порядок надання такої інформації має забезпечувати її гарантовану доставку та конфіденційність.

92. Надання банком спеціально уповноваженому органу інформації про: фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; фінансові операції осіб, якщо є достатні підстави вважати, що їх діяльність або активи пов'язані із вчиненням злочину, визначеного Кримінальним кодексом України; фінансові операції, стосовно яких є підстави підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення; осіб, які мали намір провести фінансові операції, у разі відмови банком у випадках, передбачених статтею 10 Закону, статтею 64 Закону про банки, від проведення фінансової операції; фінансові операції (їх учасників та про залишок коштів на рахунках клієнта), які зупинені банком відповідно до статті 17 Закону, - здійснюється у формі файлів-повідомлень.

Надання банком спеціально уповноваженому органу інформації про відмову від встановлення (підтримання) ділових (договірних) відносин у випадках, передбачених статтею 10 Закону, статтею 64 Закону про банки, інформації про свої підозри щодо діяльності осіб або їх активи, якщо є підстави вважати, що вони пов'язані із злочином, визначеним Кримінальним кодексом України, здійснюється шляхом надсилання листа/файла-листа із зазначенням підстав відмови та наявної інформації щодо клієнта.

93. Інформація щодо кожної фінансової операції, яка надається спеціально уповноваженому органу в складі файла-повідомлення, підписується відповідальним працівником банку або працівником, уповноваженим відповідальним працівником банку, шляхом накладення електронного цифрового підпису за допомогою засобів накладення/перевірки електронного цифрового підпису, наданих Національним банком та вбудованих у систему автоматизації банку.

94. Сформований системою автоматизації банку файл-повідомлення шифрується програмними засобами, вбудованими в АРМ-НБУ-інформаційний (далі - АРМ-НБУ), та передається засобами електронної пошти Національного банку на адресу спеціально уповноваженого органу.

95. Спеціально уповноважений орган після отримання файла-повідомлення від банку розшифровує цей файл за допомогою АРМ-НБУ, перевіряє електронні цифрові підписи, здійснює контроль за правильністю заповнення всіх реквізитів файла-повідомлення та повнотою наданих даних. За результатами такого контролю файла-повідомлення спеціально уповноважений орган до кінця наступного робочого дня, у якому він отримав такий файл, формує та надсилає на адресу банку файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про фінансову(і) операцію(ї).

96. Відповідальний працівник банку в разі отримання файла-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про фінансову(і) операцію(ї) з ненульовими кодами помилок за окремими фінансовими операціями або щодо файла-повідомлення в цілому має проаналізувати причини виникнення помилок, забезпечити їх виправлення та подати протягом трьох робочих днів із дня отримання файла-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік інформації про фінансову(і) операцію(ї) з ненульовими кодами помилок належним чином оформлене повідомлення в складі нового файла-повідомлення на адресу спеціально уповноваженого органу.

97. Відповідальний працівник банку перед повторним формуванням файла-повідомлення здійснює перевірку чинності відповідного ключа (ключів) шифрування на АРМ-НБУ, якщо отриманий файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік містить ненульові коди помилок. У разі потреби він звертається до служби захисту інформації відповідного підрозділу Національного банку в регіоні для отримання відповідного сертифіката ключа. Файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) на облік з нульовими кодами помилок стосовно окремої фінансової операції, інформація щодо якої надіслана до спеціально уповноваженого органу у відповідному файлі-повідомленні, є підтвердженням того, що ця фінансова операція взята на облік спеціально уповноваженим органом.

98. Відповідальний працівник банку в разі виникнення ситуацій, що призводять до неможливості відправлення до спеціально уповноваженого органу в установленому порядку відповідних файлів інформаційного обміну за допомогою електронної пошти Національного банку, негайно звертається до відповідного підрозділу Національного банку в регіоні за своїм місцезнаходженням шляхом подання на змінних носіях (CD, DVD, Flash-носії) сформованих та зашифрованих АРМ-НБУ файлів разом із супровідним листом із проханням надіслати такі файли за допомогою електронної пошти Національного банку на адресу спеціально уповноваженого органу. Порядок надання такої інформації має забезпечувати її гарантовану доставку та конфіденційність.

Відповідальний працівник банку звертається до спеціально уповноваженого органу та узгоджує засіб отримання від спеціально уповноваженого органу відповідних файлів інформаційного обміну. Якщо відповідні файли інформаційного обміну від спеціально уповноваженого органу отримано підрозділом Національного банку в регіоні, то зазначений підрозділ надсилає його відповідальному працівникові банку електронною поштою або передає на змінному носії.

99. Відповідальний працівник банку звертається до спеціально уповноваженого органу та з'ясовує причини ненадання банку відповідних файлів інформаційного обміну, якщо з будь-яких причин банк не отримав їх від спеціально уповноваженого органу протягом двох робочих днів із часу відправлення відповідних файлів.

100. Направлення спеціально уповноваженим органом до банку запитів про надання в передбачених Законом випадках інформації здійснюється шляхом направлення файла-запиту в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку чи на паперовому носії поштою з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку.

101. Надання банком на запит (файл-запит) спеціально уповноваженого органу додаткової інформації здійснюється шляхом формування та надсилання файла-відповіді та в разі потреби файла-додатка протягом:

1) одного робочого дня з дня надходження файла-запиту - щодо додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, яка може бути пов'язана із зупиненням фінансової операції (фінансових операцій) відповідно до Закону;

2) п'яти робочих днів із дня надходження від спеціально уповноваженого органу файла-запиту або в інший строк, погоджений у встановленому законодавством України порядку із спеціально уповноваженим органом, - щодо іншої, не зазначеної в підпункті 1 цього пункту, додаткової інформації, а також додаткової інформації, необхідної для виконання ним запиту, що надійшов від уповноваженого органу іноземної держави.

Банк у разі отримання від спеціально уповноваженого органу запиту про надання додаткової інформації на паперовому носії надає в установлений підпунктами 1 та 2 цього пункту строк спеціально уповноваженому органу відповідь на паперовому носії або шляхом формування та надсилання файла-відповіді, а в разі потреби - файла-додатка, за допомогою кур'єрської служби банку (за наявності) або фельд'єгерського зв'язку.

Надання банком спеціально уповноваженому органу за власною ініціативою зазначеної в підпунктах 1 та 2 цього пункту інформації та копій документів, що не можуть бути передані у файлі-повідомленні або файлі-відповіді, здійснюється шляхом формування та надсилання до спеціально уповноваженого органу файла-додатка.

Сформований системою автоматизації банку файл-додаток зашифровується за допомогою програмних засобів, вбудованих в АРМ-НБУ, і надсилається засобами електронної пошти Національного банку на адресу спеціально уповноваженого органу разом із файлом-повідомленням або файлом-відповіддю або передається до спеціально уповноваженого органу на змінному носії.

Порядок передавання до спеціально уповноваженого органу файла-додатка на змінному носії або відповіді на паперовому носії за допомогою кур'єрської служби банку (за наявності) або фельд'єгерського зв'язку має забезпечувати його гарантовану доставку та конфіденційність.

102. Вимога спеціально уповноваженого органу щодо надання інформації, необхідної для виконання запиту відповідного органу іноземної держави, має містити посилання на номер і дату реєстрації цього запиту у відповідному реєстрі спеціально уповноваженого органу.

103. Банк зобов'язаний виконати запит спеціально уповноваженого органу про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, фінансові операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу, та направити в установленому законодавством України порядку до спеціально уповноваженого органу відповідні файли-повідомлення.

VIII. Порядок зупинення, поновлення фінансових операцій та виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу

104. Банк відповідно до частини першої статті 17 Закону:

1) має право зупинити здійснення фінансової(их) операції(ій), яка/які містить(ять) ознаки, передбачені статтями 15 та/або 16 Закону, та/або фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України;

2) зобов'язаний зупинити здійснення фінансової(их) операції(ій), якщо її/їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій).

Зупинення фінансових операцій здійснюється на два робочих дні з дня зупинення (уключно).

105. Банк зобов'язаний використовувати програмне забезпечення, яке забезпечує автоматичне виявлення та зупинення фінансової операції до її проведення, що здійснюється на користь або за дорученням клієнта банку, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій).

106. Доведення до банків переліку організацій, юридичних або фізичних осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, здійснюється спеціально уповноваженим органом у встановленому законодавством України порядку.

Банк зобов'язаний забезпечити на постійній основі оновлення в порядку, передбаченому нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України, наявного в банку переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, у разі внесення Спеціально уповноваженим органом змін до нього.

107. Відповідальний працівник банку видає внутрішнє розпорядження в разі прийняття рішення про:

1) зупинення фінансової операції у випадках, передбачених частиною першою статті 17 Закону, - у день зупинення фінансової операції;

2) подальше зупинення фінансової операції на виконання рішення спеціально уповноваженого органу відповідно до частини другої статті 17 Закону;

3) продовження зупинення фінансових операцій на виконання рішення спеціально уповноваженого органу відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону;

4) зупинення (продовження зупинення) видаткових фінансових операцій на виконання рішення спеціально уповноваженого органу відповідно до частин третьої, п'ятої статті 17 Закону;

5) зупинення проведення фінансової операції відповідної особи за дорученням спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до частини третьої статті 23 Закону;

6) поновлення проведення фінансових операцій у строки, установлені частиною п'ятою статті 17 Закону.

У разі отримання рішення/доручення спеціально уповноваженого органу про зупинення [(подальше зупинення, продовження зупинення) фінансової операції (зупинення/продовження зупинення видаткових фінансових операцій)] розпорядження видається в день отримання банком рішення/доручення з обов'язковим повідомленням керівника виконавчого органу банку / керівника філії іноземного банку / керівника відокремленого підрозділу банку. Якщо рішення/доручення спеціально уповноваженого органу про зупинення надійшло до банку після закінчення робочого дня, то днем надходження рішення/доручення спеціально уповноваженого органу про зупинення до банку є наступний робочий день банку.

108. Внутрішні розпорядження відповідального працівника банку, видані згідно з пунктом 107 цього розділу, мають містити таку інформацію:

1) найменування клієнта та номер його рахунку (за винятком фінансової операції з переказу коштів без відкриття рахунку);

2) найменування, номер і дату первинного документа (крім випадків, передбачених підпунктами 4 та 5 пункту 107 цього розділу);

3) суму фінансової операції (крім випадків, передбачених підпунктами 4 та 5 пункту 107 цього розділу);

4) підстави зупинення фінансової операції, визначені Законом (крім випадків, передбачених підпунктом 6 пункту 107 цього розділу);

5) строк зупинення фінансової операції (крім випадків, передбачених підпунктом 6 пункту 107 цього розділу);

6) підпис відповідального працівника і дату та час видачі розпорядження.

У разі видання відповідальним працівником банку внутрішнього розпорядження про зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до рішення/доручення спеціально уповноваженого органу, яке було отримане безпосередньо в момент ініціювання такої фінансової операції, інформація, яка має міститись у такому розпорядженні (найменування, номер і дата первинного документа; сума фінансової операції), заповнюється в разі наявності її в банку.

Зазначені в пункті 107 цього розділу розпорядження мають зберігатися в окремій справі не менше п'яти років у порядку, передбаченому для зберігання документів з обмеженим доступом.

109. Банк зобов'язаний повідомити спеціально уповноважений орган про зупинення фінансової операції у випадках, передбачених пунктами 17, 18 частини другої статті 6 і частиною першою статті 17 Закону, шляхом негайного формування та відправлення в той самий робочий день, коли фінансова операція була зупинена, відповідного файла-повідомлення. У полі "Коментарі" цього повідомлення зазначається дата закінчення зупинення фінансової операції. Одночасно банк може надати додаткову інформацію щодо цієї фінансової операції спеціально уповноваженому органу.

110. Визначені розділом VII цього Положення вимоги стосовно порядку формування, надсилання, контролю за правильністю заповнення всіх реквізитів та отримання спеціально уповноваженим органом відповідних файлів інформаційного обміну поширюються на файли-повідомлення, що містять інформацію про зупинення фінансової операції, передбачені пунктом 109 цього розділу з урахуванням вимог цього розділу.

111. Рішення та/або доручення спеціально уповноваженого органу на паперовому носії має бути надіслане до банку із забезпеченням його гарантованої доставки.

112. Банк зобов'язаний забезпечити негайне доведення до відома відповідального працівника банку отриманих банком рішень та/або доручень спеціально уповноваженого органу.

113. Банк після надходження відповідного файла-рішення від спеціально уповноваженого органу зобов'язаний невідкладно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня його отримання підтвердити в листі / файлі-листі факт отримання файла-рішення із зазначенням відомостей щодо забезпечення його виконання.

Банк у разі отримання від спеціально уповноваженого органу рішення та/або доручення на паперовому носії надсилає в установлений абзацом першим цього пункту строк спеціально уповноваженому органу підтвердження в листі (на паперовому носії або в електронному вигляді) або шляхом формування та надсилання файла-листа.

У такому листі / файлі-листі зазначається інформація про час і дату отримання рішення або доручення, виконання рішення або доручення в частині зупинення чи поновлення або забезпечення моніторингу фінансових операцій, залишок коштів на час зупинення фінансових операцій на рахунку.

Порядок надсилання до спеціально уповноваженого органу листа на паперовому носії або в електронному вигляді має забезпечувати його гарантовану доставку та конфіденційність.

114. У разі прийняття спеціально уповноваженим органом рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів (осіб) на строк до п'яти робочих днів та отримання банком відповідного файла-рішення / рішення на паперовому носії банк повинен негайно в день надходження рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів (осіб) зупинити такі видаткові фінансові операції. Якщо файл-рішення / рішення на паперовому носії надійшов(ло) до банку після закінчення робочого дня, то днем надходження файла-рішення / рішення до банку є наступний робочий день банку.

Інформація про залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та в разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках банку - про залишок коштів на таких рахунках у межах зарахованих сум надається спеціально уповноваженому органу в день отримання рішення про зупинення видаткових фінансових операцій, але не пізніше 11 години наступного робочого дня після отримання відповідного рішення, шляхом надсилання листа / файла-листа.

Прибуткові фінансові операції за такими рахунками не зупиняються.

Інформація про такі прибуткові фінансові операції та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій уноситься до реєстру фінансових операцій та надається спеціально уповноваженому органу в складі файла-повідомлення не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової фінансової операції та/або спроби здійснення видаткової фінансової операції.

115. Загальний строк зупинення проведення фінансової операції у випадках, передбачених статтею 17 Закону, не може перевищувати 30 робочих днів.

116. Тривалість строку зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової(их) операції(й) за запитом уповноваженого органу іноземної держави встановлюється спеціально уповноваженим органом відповідно до строку, визначеного в запиті уповноваженого органу іноземної держави.

117. Банк у разі отримання доручення (у тому числі на паперовому носії) спеціально уповноваженого органу стосовно забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави забезпечує надсилання до спеціально уповноваженого органу файла-повідомлення з інформацією про таку(і) фінансову(і) операцію(ї):

1) у день її/їх реєстрації в реєстрі фінансових операцій, якщо їх кількість становить до 50 (уключно);

2) не пізніше наступного робочого дня з дня реєстрації в реєстрі фінансових операцій, якщо їх кількість перевищує 50.

118. Банк продовжує обліковувати кошти на поточному рахунку клієнта за фінансовою операцією зі списання коштів, проведення якої зупинено в порядку, визначеному відповідно до цього розділу.

Банк здійснює облік коштів за фінансовими операціями із зарахування коштів на рахунок клієнта та за фінансовими операціями без відкриття рахунку, проведення яких зупинено в порядку, визначеному вимогами цього розділу, на окремому аналітичному рахунку балансового рахунку 2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку".

Облік розрахункових документів за передбаченими цим пунктом фінансовими операціями разом із розпорядженнями про їх зупинення здійснюється на позабалансовому рахунку 9809 А "Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів".

119. Банк поновлює проведення фінансових операцій:

1) на третій робочий день із дня зупинення фінансової операції в разі неотримання протягом строку, передбаченого частиною першою статті 17 Закону, рішення спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення фінансової(их) операції(ій);

2) наступного робочого дня після дати закінчення строку зупинення відповідної(их) фінансової(их) операції(ій), зазначеної(их) у рішенні спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення відповідної(их) фінансової(их) операції(ій) (видаткових фінансових операцій).

Банк поновлює проведення відповідної(их) фінансової(их) операції(ій) наступного робочого дня після дня отримання:

файла-рішення / рішення на паперовому носії про скасування спеціально уповноваженим органом рішення про подальше зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) або про зупинення видаткової фінансової операції, отриманого протягом строку, зазначеного в цьому рішенні, але не пізніше 31 робочого дня з дня зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій);

файла-рішення / рішення на паперовому носії про поновлення фінансових операцій, зупинених на виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави.

120. Банк у разі поновлення проведення фінансової операції виконує переказ коштів із поточного рахунку клієнта, за яким фінансова операція була зупинена.

IX. Порядок погодження призначення та звільнення відповідального працівника банку

121. Погодження Національним банком кандидатури відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку здійснюється з метою визначення рівня його фахової та професійної підготовки, особистих якостей і здібностей, необхідних для забезпечення ефективного виконання банком вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму.

122. Призначення відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку на посаду здійснюється в порядку, визначеному установчими документами банку / положенням про філію іноземного банку, після погодження Національним банком його кандидатури.

123. Внутрішньобанківську систему запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму очолює відповідальний працівник банку - юридичної особи / філії іноземного банку.

124. Відповідальний працівник відокремленого підрозділу банку у випадку, передбаченому пунктом 10 розділу I цього Положення, призначається на посаду та звільняється з неї в порядку, визначеному установчими документами банку, за погодженням з відповідальним працівником банку - юридичної особи.

Відповідальний працівник відокремленого підрозділу банку за посадою має бути не нижче керівника самостійного структурного підрозділу відокремленого підрозділу банку.

У разі недоцільності введення окремої посади відповідального працівника у відокремленому підрозділі банку виконання обов'язків відповідального працівника відокремленого підрозділу банку покладається на керівника або іншу посадову особу відокремленого підрозділу банку, або на посадову особу структурного підрозділу із запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму, передбаченого пунктом 8 розділу I цього Положення.

Покладання обов'язків відповідального працівника відокремленого підрозділу банку на посадову особу відокремленого підрозділу банку / посадову особу структурного підрозділу із запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму, передбаченого пунктом 8 розділу I цього Положення, та усунення її від виконання таких обов'язків погоджуються з відповідальним працівником банку - юридичної особи.

Посадові обов'язки та права відповідального працівника відокремленого підрозділу банку або посадової особи, яка виконує обов'язки відповідального працівника відокремленого підрозділу банку, визначаються в трудовому договорі (у посадовій інструкції, контрактах тощо) та погоджуються відповідальним працівником банку - юридичної особи відповідно до законодавства України та внутрішніх документів банку.

125. Банк має право призначити на посаду відповідального працівника банку особу, яка має бездоганну ділову репутацію та відповідає таким кваліфікаційним вимогам:

1) має бути членом правління (ради директорів) банку (за винятком керівника виконавчого органу та керівника структурного підрозділу банку, який безпосередньо надає банківські та інші фінансові послуги клієнтам), кандидатура якого погоджена Національним банком у встановленому порядку (не стосується відповідального працівника філії іноземного банку/відокремленого підрозділу банку);

2) має повну вищу економічну, юридичну освіту або освіту в галузі управління;

3) має стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше ніж три роки або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше одного року;

4) повинен знати законодавство України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму та міжнародні стандарти в цій сфері, а також володіти навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу.

126. Ознаки відсутності бездоганної ділової репутації фізичної особи визначені в нормативно-правовому акті Національного банку з питань реєстрації та ліцензування банків.

127. Банк має перевірити надану кандидатом на посаду відповідального працівника банку інформацію щодо його бездоганної ділової репутації та щодо відповідності кваліфікаційним вимогам, зазначеним у пункті 125 цього розділу (далі - кваліфікаційні вимоги).

Банк проводить таку перевірку на підставі наданих кандидатом оригіналів документів або належним чином засвідчених їх копій, а також у разі потреби на підставі інформації, одержаної від органів державної влади, банків, фінансових установ, інших юридичних осіб, і за результатами проведених заходів щодо збору інформації про кандидата з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

128. Банк до прийняття рішення (надання висновку) про відповідність кандидата на посаду відповідального працівника банку кваліфікаційним вимогам повинен з'ясувати, перевірити та врахувати інформацію про факти порушення банком законодавства України щодо банківської діяльності та/або з питань запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму (у разі їх наявності протягом останніх трьох років), допущені внаслідок дії або бездіяльності кандидата на посаду відповідального працівника банку, а саме:

1) кількість фактів порушень;

2) кількість фактів і підстави притягнення до адміністративної відповідальності;

3) кількість заходів впливу (санкцій) до банку, застосованих Національним банком.

129. Погодження кандидатури відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку здійснюється Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем (далі - Комісія Національного банку).

130. Банк після прийняття рішення (надання висновку) про відповідність ділової репутації кандидата та його кваліфікаційних вимог формує пакет документів, який має містити:

1) копії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені банком або нотаріально;

2) копію трудової книжки або іншого документа (для фізичних осіб - іноземців), засвідчену банком або нотаріально;

3) копію диплома про вищу освіту (копію документа про освіту, виданого іноземним навчальним закладом), засвідчену банком або нотаріально;

4) копію рішення органу управління (уповноваженої посадової особи) банку про тимчасове покладання на кандидата обов'язків відповідального працівника банку;

5) анкету (додаток 8);

6) рішення (висновок) банку про наявність у кандидата бездоганної ділової репутації та про відповідність кандидата кваліфікаційним вимогам, яке складається на офіційному бланку банку, підписується керівником банку та засвідчується відбитком печатки банку.

Під час призначення на посаду відповідального працівника банку фізичної особи - іноземця рішення про погодження такої кандидатури Комісія Національного банку приймає з урахуванням поданих документів (їх копій, засвідчених у встановленому порядку), що підтверджують наявність:

1) освіти та стажу роботи, визначених у пункті 125 цього розділу;

2) інформації банків, у яких раніше працював іноземець - кандидат на посаду відповідального працівника, про наявність/відсутність фактів порушень законодавства щодо банківської діяльності та/або з питань запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму, професійної етики.

Копія документа про освіту, виданого іноземним навчальним закладом, подається разом із копією рішення, виданого в порядку, визначеному законодавством України, щодо визнання цього іноземного документа про освіту.

131. Банк зобов'язаний надати Національному банку достовірну інформацію та документи про особу, кандидатуру якої подає на погодження, які мають бути чинними (дійсними) на момент їх подання.

Національний банк у разі подання неповного пакета документів чи його невідповідності вимогам, зазначеним у пункті 130 цього розділу, якщо подані документи містять недостовірну інформацію та/або не є чинними (дійсними) на момент подання, у разі наявності ознак відсутності у кандидата бездоганної ділової репутації та/або невідповідності кандидата хоча б одній із кваліфікаційних вимог повертає банку документи щодо кандидатури відповідального працівника банку з відповідним обґрунтуванням.

Пакет документів для погодження кандидатури відповідального працівника банку повертається Національним банком без розгляду в разі отримання особою, кандидатуру якої банк подає на погодження, негативного висновку за результатами повторного тестування, з моменту отримання якого не минуло одного року.

Банк протягом 10 робочих днів із дати отримання повернутого Національним банком пакета документів зобов'язаний повторно подати пакет документів, передбачений пунктом 130 цього розділу, необхідний для погодження попередньо поданої (у разі усунення невідповідностей) або іншої кандидатури.

132. Пакет документів, передбачений пунктом 130 цього розділу, для погодження кандидатури відповідального працівника банку подається до Департаменту.

133. Порядок погодження кандидатури відповідального працівника банку включає:

1) розгляд поданих банком документів щодо відповідності ділової репутації кандидата та його кваліфікаційних вимог;

2) проведення тестування кандидата на посаду в порядку, установленому Національним банком, та співбесіди з членами Комісії Національного банку з метою обґрунтованого визначення професійної придатності кандидатури на посаду відповідального працівника банку;

3) прийняття рішення Комісією Національного банку про погодження/непогодження кандидатури відповідального працівника банку.

Якщо кандидат, який уже проходив тестування та був погоджений Національним банком на посаду відповідального працівника банку, змінює місце роботи, але з дати проведення тестування минуло не більше одного року, Комісія Національного банку може прийняти рішення про погодження кандидатури відповідального працівника банку без проведення повторного тестування.

134. Кандидатура відповідального працівника банку погоджується Національним банком після розгляду його кандидатури Комісією Національного банку з урахуванням результатів тестування щодо знання вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів з питань запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму.

Погодження кандидатури відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку здійснюється після погодження Національним банком його кандидатури на посаду члена правління банку.

135. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня прийняття відповідного рішення про погодження (непогодження) кандидатури відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку направляє копію рішення банку - юридичній особі / філії іноземного банку.

136. Особа, кандидатура якої подавалася на погодження, у разі отримання негативних результатів тестування за зверненням банку може бути допущена до проходження повторного тестування (за рішенням Комісії Національного банку).

Національний банк відмовляє в погодженні кандидатури відповідального працівника банку в разі отримання кандидатом негативного результату повторного тестування.

У цьому разі банк у місячний строк з дня прийняття рішення Комісією Національного банку про відмову відповідно до вимог цього Положення подає Департаменту пакет документів, передбачений пунктом 130 цього розділу, необхідний для погодження іншої кандидатури.

137. Банк - юридична особа / філія іноземного банку зобов'язаний(а) після отримання банківської ліцензії, але до початку надання ним/нею банківських та інших фінансових послуг та/або здійснення іншої діяльності, пов'язаної із здійсненням фінансових операцій, прийняти рішення про тимчасове покладання обов'язків відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку в порядку, визначеному установчими документами банку - юридичної особи / положенням про філію іноземного банку.

Такий працівник повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у пункті 125 цього розділу.

Банк у місячний строк з дня прийняття рішення про тимчасове покладання обов'язків відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку зобов'язаний подати Департаменту пакет документів, передбачений пунктом 130 цього розділу, для погодження Національним банком кандидатури на посаду відповідального працівника.

138. У разі відсутності (у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, відрядженням, відстороненням від посади згідно з рішенням Національного банку, відстороненням від роботи в передбачених законодавством України випадках) відповідального працівника банку строком до чотирьох місяців керівник виконавчого органу банку/керівник філії іноземного банку в установленому установчими документами банку/положенням про філію іноземного банку порядку призначає працівника, який виконуватиме обов'язки тимчасово відсутнього (відстороненого) відповідального працівника банку. Такий працівник повинен мати бездоганну ділову репутацію та відповідати кваліфікаційним вимогам, передбаченим у підпунктах 2 та 4 пункту 125 цього розділу, та мати відповідний досвід для тимчасового виконання зазначених обов'язків.

На особу, яка тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника банку, покладаються всі обов'язки та надаються всі права відповідального працівника банку, передбачені Законом, цим Положенням і внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу.

У разі тимчасової відсутності відповідального працівника банку - юридичної особи/філії іноземного банку понад чотири місяці погодження кандидатури на посаду відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку з Національним банком здійснюється відповідно до вимог цього розділу. Передбачений пунктом 130 цього розділу пакет документів має бути поданий до Національного банку не пізніше ніж протягом двох тижнів із дня закінчення зазначеного строку.

139. Банк має перевірити інформацію про особу, на яку планується тимчасово покласти обов'язки відповідального працівника банку, щодо наявності в неї бездоганної ділової репутації та відповідності кваліфікаційним вимогам, зазначеним у підпунктах 2 та 4 пункту 125 цього розділу.

Банк проводить таку перевірку на підставі представлених особою оригіналів документів або їх належним чином засвідчених копій, а також у разі потреби на підставі інформації, одержаної від органів державної влади, банків, фінансових установ, інших юридичних осіб, і за результатами проведених заходів щодо збору інформації про кандидата з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою).

За результатами перевірки банк складає висновок про відповідність працівника, на якого планується тимчасово покласти обов'язки відповідального працівника банку, передбаченим цим пунктом вимогам, який підписується керівником банку. Такий висновок разом з наданими цим працівником документами або їх копіями повинні зберігатися в банку.

140. Погодження з Національним банком звільнення з посади відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку здійснюється в разі розірвання трудового договору з ініціативи банку.

Банк у разі розгляду питання про звільнення з посади відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку за ініціативою банку - юридичної особи / філії іноземного банку подає в порядку, установленому пунктом 132 цього розділу, письмове клопотання про погодження звільнення з посади відповідального працівника із зазначенням обґрунтованих підстав.

141. Погодження звільнення з посади відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку здійснює Комісія Національного банку.

142. Національний банк після проведення Комісією Національного банку співбесіди з особою, звільнення якої ініціює банк - юридична особа / філія іноземного банку, та прийняття відповідного рішення направляє банку - юридичній особі / філії іноземного банку копію цього рішення.

143. Банк - юридична особа / філія іноземного банку після звільнення з посади відповідального працівника банку - юридичної особи/філії іноземного банку зобов'язаний(а) наступного робочого дня прийняти рішення про тимчасове покладання на визначену ним особу обов'язків відповідального працівника та в місячний строк із дня звільнення з посади відповідального працівника подати Департаменту пакет документів, передбачений пунктом 130 цього розділу, для погодження Національним банком кандидатури на посаду відповідального працівника.

Банк - юридична особа / філія іноземного банку зобов'язаний(а) повідомити Департамент про звільнення з посади або переведення на іншу посаду відповідального працівника банку - юридичної особи / філії іноземного банку протягом трьох робочих днів із дня настання таких кадрових змін.

X. Вимоги до правил фінансового моніторингу банківської групи

144. Банківська група, яка визнана Національним банком відповідно до нормативно-правових актів щодо нагляду на консолідованій основі, розробляє з урахуванням вимог законів України, що регулюють питання запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму, цього Положення, нормативно-правових актів Національного банку, Міністерства фінансів України, прийнятих відповідно до цих законів, нормативно-правових актів інших суб'єктів державного фінансового моніторингу, рекомендацій FATF, Базельського комітету банківського нагляду та впроваджує єдині правила фінансового моніторингу банківської групи.

Якщо учасником банківської групи є небанківські фінансові установи, то правила фінансового моніторингу банківської групи мають містити особливості здійснення такими суб'єктами первинного фінансового моніторингу заходів із фінансового моніторингу.

Правила фінансового моніторингу банківської групи поширюються на всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу, що входять до банківської групи.

145. Правила фінансового моніторингу банківської групи мають містити:

1) опис організаційної структури банківської групи в частині забезпечення учасниками банківської групи фінансового моніторингу;

2) визначення об'єктів фінансового моніторингу відповідно до напрямів діяльності учасників банківської групи;

3) порядок обігу та забезпечення конфіденційності інформації в банківській групі;

4) загальні засади щодо здійснення аналізу фінансових операцій з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (обов'язковому, внутрішньому), можуть бути пов'язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму, а також якщо їх учасниками або вигодоодержувачами за ними є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

5) загальні принципи застосування програмного забезпечення для здійснення аналізу фінансових операцій з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, у тому числі учасниками або вигодоодержувачами за якими є особи, які включені до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

6) ефективну систему управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму в банківській групі, яка ґрунтується на підходах, визначених у відповідних внутрішніх документах учасників банківської групи щодо забезпечення надійного процесу, зокрема визначення (виявлення), оцінки (вимірювання), контролю за ризиками та їх моніторингу в банківській групі з метою їх зменшення;

7) опис системи управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу банківської групи;

8) вимоги до порядку використання інформації щодо ідентифікації та вивчення клієнтів у межах банківської групи з метою здійснення фінансового моніторингу з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних" у частині обробки персональних даних та Закону про банки в частині зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю;

9) порядок зберігання документів та інформації з питань фінансового моніторингу.

146. Оновлення правил фінансового моніторингу банківської групи здійснюється постійно, але не пізніше трьох місяців із дня набрання чинності змінами до законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та/або встановлення банківською групою подій, що можуть вплинути на ризики легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму.

 

Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І. В. Береза

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Голови
Національного банку України

О. В. Писарук


 

Додаток 1
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
(пункт 53 розділу V)


Схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи

  

 

Додаток 2
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
(пункт 67 розділу V)


Анкета клієнта - юридичної особи - резидента

1. Частина перша (у формі таблиці):

1) повне та скорочене найменування (у разі наявності);

2) організаційно-правова форма;

3) форма власності;

4) місцезнаходження;

5) кількість працівників;

6) ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

7) дата державної реєстрації;

8) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про включення до Єдиного державного реєстру;

9) номери контактних телефонів і факсів;

10) відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо);

11) адреса електронної пошти;

12) дата відкриття першого рахунку;

13) результат і дата оцінки репутації клієнта*;

14) рівень ризику проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму**;

15) дата первинного заповнення анкети;

16) дата здійснення та заходи щодо здійснення поглибленої перевірки клієнта;

17) дата внесення до анкети останніх змін.

Посада, прізвище, ініціали та номер службового телефону працівника, відповідального за ідентифікацію і вивчення клієнта.

2. Частина друга (у формі таблиці):

1) ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких унесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності)] та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом);

2) відомості про виконавчий орган;

3) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю;

4) дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)*;

5) відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки*;

6) інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 1, 3 та 4 цієї частини, до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами*;

7) інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт, дочірні підприємства;

8) розмір статутного капіталу;

9) результати оцінки фінансового стану*;

10) вид (види) господарської (економічної) діяльності;

11) зміст діяльності;

12) ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії);

13) послуги банку (продукти), якими користується клієнт;

14) рахунки, що відкриті в банку;

15) рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, його код, номер рахунку)***.

3. Частина третя (текстова):

1) історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутацію на вітчизняному та іноземному ринках, частку на ринку);

2) історія обслуговування клієнта (позитивні та/або негативні факти співпраці з ним тощо).

4. Частина четверта (у формі таблиці):

1) джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема:

у вигляді фінансової допомоги;

від продажу цінних паперів;

від продажу або відступлення права грошової вимоги;

у вигляді позики;

від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів тощо;

2) основні контрагенти [із зазначенням ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, реєстраційного номера облікової картки платника податків (або ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номера (та за наявності - серії) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії)];

3) оцінка відповідності фінансових операцій клієнта змісту його діяльності (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають змісту діяльності клієнта, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування суті та мети їх проведення клієнтом)*;

4) оцінка відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування джерел походження додаткових коштів)*.

____________
* Поле може не заповнюватися щодо клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

** У полі міститься інформація окремо про кожен установлений клієнту рівень ризику із зазначенням дати оцінки/переоцінки.

*** Поле заповнюється в разі наявності такої інформації.

 

Додаток 3
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
(пункт 67 розділу V)


Анкета клієнта - юридичної особи - нерезидента

1. Частина перша (у формі таблиці):

1) повне та скорочене найменування (у разі наявності);

2) форма власності;

3) країна реєстрації;

4) дата реєстрації;

5) орган реєстрації;

6) реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру;

7) місцезнаходження;

8) відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо);

9) кількість працівників;

10) номери контактних телефонів і факсів;

11) адреса електронної пошти;

12) дата відкриття першого рахунку;

13) результат і дата оцінки репутації клієнта*;

14) рівень ризику проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму**;

15) дата первинного заповнення анкети;

16) дата здійснення та заходи щодо здійснення поглибленої перевірки клієнта;

17) дата внесення до анкети останніх змін.

Посада, прізвище, ініціали та номер службового телефону працівника, відповідального за ідентифікацію і вивчення клієнта.

2. Частина друга (у формі таблиці):

1) ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких унесена до картки зі зразками підписів і відбитка печатки (за наявності)] та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах з клієнтом);

2) відомості про виконавчий орган;

3) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю;

4) дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)*;

5) відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки*;

6) інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 1, 3 та 4 цієї частини, до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами*;

7) інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт;

8) розмір статутного капіталу;

9) результати оцінки фінансового стану*;

10) вид (види) господарської (економічної) діяльності;

11) зміст діяльності;

12) ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії);

13) послуги банку (продукти), якими користується клієнт;

14) рахунки, що відкриті в банку;

15) рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, його код, номер рахунку)***.

3. Частина третя (текстова):

1) історія діяльності (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутацію на вітчизняному та іноземному ринках, частку на ринку);

2) історія обслуговування клієнта (позитивні та/або негативні факти співпраці з ним тощо).

4. Частина четверта (у формі таблиці):

1) джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, які очікує клієнт, що раніше не обслуговувався), зокрема:

у вигляді фінансової допомоги;

від продажу цінних паперів;

від продажу або відступлення права грошової вимоги;

у вигляді позики;

від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів тощо;

2) основні контрагенти;

3) оцінка відповідності фінансових операцій клієнта змісту його діяльності (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають змісту діяльності клієнта, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування суті та мети їх проведення клієнтом)*;

4) оцінка відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування джерел походження додаткових коштів)*.

____________
* Поле може не заповнюватися щодо клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

** У полі міститься інформація окремо про кожен установлений клієнту рівень ризику із зазначенням дати оцінки/переоцінки.

*** Поле заповнюється в разі наявності такої інформації.

 

Додаток 4
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
(пункт 67 розділу V)


Анкета клієнта - представництва юридичної особи - нерезидента

1. Частина перша (у формі таблиці):

1) повне та скорочене найменування (у разі наявності);

2) місцезнаходження;

3) дані про реєстрацію як платника податку на прибуток (реєстраційний номер, дата реєстрації, орган реєстрації) (за наявності);

4) вид (види) господарської (економічної) діяльності;

5) зміст діяльності;

6) ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії);

7) послуги банку (продукти), якими користується клієнт;

8) ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном;

9) номери контактних телефонів і факсів;

10) адреса електронної пошти;

11) дата відкриття першого рахунку;

12) рахунки, що відкриті в банку;

13) рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, його код, номер рахунку);

14) результат і дата оцінки репутації клієнта*;

15) рівень ризику проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму**;

16) дата первинного заповнення анкети;

17) дата здійснення та заходи щодо здійснення поглибленої перевірки клієнта;

18) дата внесення до анкети останніх змін.

Посада, прізвище, ініціали та номер службового телефону працівника, відповідального за ідентифікацію і вивчення клієнта.

2. Частина друга. Інформація щодо ідентифікації юридичної особи - нерезидента (у формі таблиці):

1) повне та скорочене найменування (у разі наявності);

2) організаційно-правова форма;

3) форма власності;

4) країна реєстрації;

5) дата реєстрації;

6) орган реєстрації;

7) реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського, торговельного чи судового реєстру;

8) місцезнаходження;

9) відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо);

10) ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та/або майном;

11) номери контактних телефонів і факсів;

12) адреса електронної пошти;

13) відомості про виконавчий орган;

14) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю;

15) дані про фізичних осіб, що є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)*;

16) відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки*;

17) інформація про належність осіб, зазначених у пункті 8 частини першої, пунктах 10, 14 та 15 цієї частини, до публічних осіб, до осіб, близьких або пов'язаних із публічними особами*;

18) інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт;

19) розмір статутного капіталу;

20) вид (види) господарської (економічної) діяльності;

21) зміст діяльності;

22) результати оцінки фінансового стану*.

3. Частина третя (текстова):

1) історія діяльності юридичної особи - нерезидента (інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні фінансові проблеми, репутацію на вітчизняному та іноземному ринках, частку на ринку);

2) історія обслуговування клієнта (позитивні та/або негативні факти співпраці з ним тощо).

4. Частина четверта (у формі таблиці):

1) джерела надходження грошових коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався);

2) основні контрагенти;

3) оцінка відповідності здійснених фінансових операцій клієнта змісту його діяльності та діяльності юридичної особи - нерезидента (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають змісту діяльності юридичної особи - нерезидента, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування суті та мети їх проведення)*;

4) оцінка відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану клієнта, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування джерел походження додаткових коштів)*.

____________
* Поле може не заповнюватися щодо клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

** У полі міститься інформація окремо про кожен установлений клієнту рівень ризику із зазначенням оцінки/переоцінки.

 

Додаток 5
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
(пункт 67 розділу V)


Анкета клієнта - фізичної особи

1. Частина перша (у формі таблиці):

1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

2) дата народження;

3) місце народження (за наявності);

4) громадянство (для нерезидентів);

5) місце проживання або перебування;

6) відомості про документ, що посвідчує особу;

7) місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів);

8) реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

9) місце роботи, посада;

10) номери контактного телефону та факсу (за наявності);

11) адреса електронної пошти (за наявності);

12) дата відкриття першого рахунку/здійснення операції без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах;

13) результат та дата оцінки репутації клієнта;

14) рівень ризику проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму*;

15) дата первинного заповнення анкети;

16) дата здійснення та заходи щодо здійснення поглибленої перевірки клієнта;

17) дата внесення до анкети останніх змін.

Посада, прізвище, ініціали та номер службового телефону працівника, відповідального за ідентифікацію і вивчення клієнта.

2. Частина друга (у формі таблиці):

1) ідентифікаційні дані особи, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта;

2) ідентифікаційні дані представника(ів) клієнта;

3) дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця (за наявності);

4) вид підприємницької діяльності (за наявності);

5) види незалежної професійної діяльності (за наявності)*;

6) види послуг, якими користується клієнт;

7) рахунки клієнта, що відкриті в банку;

8) інформація про належність клієнта до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних із публічними особами;

9) інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 1 та 2, до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами.

3. Частина третя (текстова):

1) результат оцінки фінансового стану клієнта;

2) історія обслуговування (позитивні та/або негативні факти співпраці з ним тощо).

4. Частина четверта (у формі таблиці):

1) джерела та обсяги надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема:

сукупний середньомісячний дохід;

у вигляді фінансової допомоги;

від продажу цінних паперів;

від продажу або відступлення права грошової вимоги;

у вигляді позики;

від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів тощо;

2) оцінка відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та/або змісту діяльності (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану та/або змісту діяльності клієнта, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування джерел походження додаткових коштів)**.

____________
* У полі міститься інформація окремо про кожен установлений клієнту рівень ризику із зазначенням дати оцінки/переоцінки.

** Для клієнтів - фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

 

Додаток 6
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
(пункт 67 розділу V)


Анкета клієнта - фізичної особи - підприємця

1. Частина перша (у формі таблиці):

1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

2) дата народження;

3) місце народження (за наявності);

4) громадянство;

5) місце проживання або місце перебування;

6) відомості про документ, що посвідчує особу;

7) місце тимчасового перебування на території України (для нерезидентів);

8) реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії;

9) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про включення до Єдиного державного реєстру;

10) номери контактного телефону та факсу;

11) адреса електронної пошти;

12) дата відкриття першого рахунку / здійснення операції без відкриття рахунку на суму, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах;

13) результат та дата оцінки репутації клієнта;

14) рівень ризику проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму*;

15) дата первинного заповнення анкети;

16) дата здійснення та заходи щодо здійснення поглибленої перевірки клієнта;

17) дата внесення до анкети останніх змін.

Посада, прізвище, ініціали та номер службового телефону працівника, відповідального за ідентифікацію і вивчення клієнта.

2. Частина друга (у формі таблиці):

1) вид (види) підприємницької діяльності;

2) зміст діяльності;

3) ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності) (найменування, серії, номери, ким видані, термін дії);

4) ідентифікаційні дані представника клієнта;

5) види послуг, якими користується клієнт;

6) рахунки клієнта, що відкриті в банку;

7) рахунки клієнта, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер рахунку);

8) інформація про належність клієнта до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами;

9) інформація про належність представника клієнта до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами.

3. Частина третя (текстова):

1) результат оцінки фінансового стану клієнта (уключаючи нерухоме та цінне рухоме майно);

2) історія обслуговування клієнта (позитивні та/або негативні факти співпраці з ним тощо).

4. Частина четверта (у формі таблиці):

1) джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки клієнта, зокрема:

сукупний середньомісячний дохід;

у вигляді фінансової допомоги;

від продажу цінних паперів;

від продажу або відступлення права грошової вимоги;

у вигляді позики;

від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів тощо;

2) основні контрагенти;

3) оцінка відповідності здійснених фінансових операцій клієнта змісту його діяльності (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають змісту діяльності клієнта, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування суті та мети їх проведення клієнтом);

4) оцінка відповідності фінансових операцій клієнта його фінансовому стану (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану клієнта, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування джерел походження додаткових коштів).

____________
* У полі міститься інформація окремо про кожен установлений клієнту рівень ризику із зазначенням дати оцінки/зміни.

 

Додаток 7
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
(пункт 67 розділу V)


Анкета клієнта - фінансової установи - нерезидента-кореспондента

1. Частина перша (у формі таблиці):

1) повне та скорочене найменування;

2) форма власності;

3) країна реєстрації;

4) дата реєстрації;

5) орган реєстрації;

6) реквізити свідоцтва про реєстрацію або витягу з банківського реєстру;

7) банківський ідентифікаційний код (ВІС);

8) вид ліцензії на здійснення банківських (фінансових) операцій;

9) номер ліцензії;

10) дата видачі ліцензії;

11) фінансові операції, що можуть здійснюватися фінансовою установою;

12) місцезнаходження;

13) номери контактних телефонів і факсів;

14) адреса електронної пошти;

15) результат та дата оцінки репутації*;

16) рівень ризику проведення фінансових операцій з легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму**;

17) дата встановлення кореспондентських відносин;

18) дата первинного заповнення анкети;

19) дата здійснення та заходи щодо здійснення поглибленої перевірки клієнта;

20) дата внесених до анкети останніх змін.

Посада, прізвище, ініціали та номер службового телефону працівника, відповідального за ідентифікацію і вивчення клієнта.

Куратор рахунку.

Резервний куратор рахунку (якщо є).

2. Частина друга (текстова):

1) ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном;

2) відомості про виконавчий орган;

3) прізвище, ім'я по батькові (за наявності) керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління;

4) дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)*;

5) відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки*;

6) інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 1, 3 та 4 цієї частини, до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами*;

7) розмір статутного капіталу;

8) результати оцінки фінансового стану*;

9) інформація про відокремлені структурні підрозділи (у разі їх наявності);

10) спеціалізація за банківськими (фінансовими) продуктами;

11) інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є клієнт.

3. Частина третя (текстова):

1) перелік кореспондентів клієнта;

2) загальна характеристика клієнтської бази контрагента;

3) історія діяльності, спектр послуг на ринку [відомості, що підтверджують існування клієнта (наприклад посилання на "The Bankers' Almanac"), дані про реорганізацію, зміну в характері діяльності, наявні та колишні фінансові проблеми, ділову репутацію на міжнародному та національному ринках фінансових послуг, частку на ринку, спеціалізацію за фінансовими послугами тощо];

4) характеристика послуг, які надає кореспондент своїм клієнтам через рахунок (рахунки), відкритий (відкриті) у банку (філії), та оцінка ризику їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму;

5) характеристика заходів, що вживаються кореспондентом для запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та їх оцінка.

4. Частина четверта (у формі таблиці):

1) джерела надходження коштів на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався);

2) оцінка відповідності фінансових операцій кореспондента послугам, які зазвичай надаються ним через рахунок (рахунки), відкритий (відкриті) у банку / філії іноземного банку (у разі виявлення фінансових операцій, що не відповідають послугам, які зазвичай надаються кореспондентом своїм клієнтам через рахунки, відкриті в банку / філії іноземного банку, зазначаються результати вжитих заходів щодо з'ясування суті та мети їх проведення)*.

____________
* Поле може не заповнюватися щодо клієнтів, зазначених у пункті 58 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу.

** У полі міститься інформація окремо про кожен установлений клієнту рівень ризику із зазначенням дати оцінки/переоцінки.

 

Додаток 8
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
(пункт 130 розділу V)


Анкета
кандидата на посаду відповідального працівника

1

Прізвище, ім'я, по батькові

 

2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності серія) паспорта громадянина України, у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, чи номера паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії

 

3

Дата народження

 

4

Номер (та за наявності серія) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дата видачі та орган, що його видав

 

5

Місце проживання або тимчасового перебування, контактний телефон

 

6

Громадянство

 

7

Чи була/є порушена проти Вас кримінальна справа. Якщо так, то надайте інформацію про наявність або відсутність судимості (зазначити рік, підставу, судимість погашена/непогашена)

 

7.1

Чи були застосовані до Вас іноземними державами або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями, або державою Україна санкції, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи.

Якщо так, то зазначити рік та підставу

 

8

Чи були Ви керівником банку:
у якому запроваджено (було запроваджено) тимчасову адміністрацію;
у якого відкликана ліцензія;
щодо якого Національним банком України встановлено факти здійснення ризикової діяльності; до якого іноземними державами або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями застосовано санкції, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку та/або стабільності банківської системи

 

Наявність фактів порушення банком законодавства України щодо банківської діяльності та з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення нормативно-правових актів Національного банку України, що були спричинені діями або бездіяльністю кандидата на посаду відповідального працівника за останні три роки

9

Кількість фактів порушень вимог законодавства

Зазначається кількість таких фактів у розрізі норм законодавства

10

Факти притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства щодо банківської діяльності та з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Зазначаються дата внесення постанови та орган (посадова особа), яким(ою) прийнята постанова

11

Заходи впливу/санкції, застосовані до банку за порушення ним вимог законодавства за напрямом(ами) діяльності, керівництво яким(и) Ви здійснювали (виконання яких належало/належить до Ваших посадових обов'язків)

Зазначається вид заходу впливу/санкції та дата застосування

Виконання вимог щодо кваліфікації

12

Освіта (коли, де навчалися, отримана спеціальність, науковий ступінь)

 

13

Робота до часу призначення виконуючим обов'язки відповідального працівника (найменування установи, посада, час перебування на посаді, службовий телефон)

Зазначаються попередні посади в банківській системі (найменування банківської установи, період роботи), а також займана посада на сьогодні

14

Загальний трудовий стаж

 

15

Стаж роботи в банківській системі

 

16

Стаж роботи в банківській системі на керівних посадах

 

Інше

17

Чи є у Вас фінансові зобов'язання, борги щодо будь-якого банку або іншої фізичної чи юридичної особи. Чи є Ви поручителем перед кредитором боржника за виконання ним свого зобов'язання

 

18

Чи перебуваєте Ви в прямих родинних зв'язках із членами правління банку, спостережної (наглядової) ради банку (батьки, діти, подружжя, рідні брати та сестри)

 

19

Чи є Ви кінцевим бенефіціарним власником (контролером) або маєте істотну участь (10 і більше відсотків) або опосередковану участь в юридичній особі (особах), розташованій(них) на території України або за її межами. Якщо так, то зазначте їх найменування та місце розташування, частку участі

 

20

Чи входите Ви до складу керівних органів інших, крім установи, де працюєте, юридичних осіб. Якщо так, то зазначте, до яких саме, із зазначенням їх найменування та місця розташування. Зазначте Вашу посаду у відповідному керівному органі

 

21

Чи належите Ви до публічних осіб, до осіб близьких або пов'язаних з публічними особами

 


Я, що нижче підписався, заявляю, що відповіді повні і правдиві.

Дата

Підпис кандидата


____________

 

 Гаряча лінія
Форми подання інформації
Перелік терористів
Перелік ризикованих країн
ДЛЯ ГРОМАДЯН З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ!
ЗМІ про Держфінмоніторинг

22.06.2018
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України

01.03.2018
УКРІНФОРМ


Ігор Черкаський, голова Держслужби фінансового моніторингу: «Фінансова система має відповідати глобальним стандартам, інакше економічне зростання неможливе»

29.08.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня незалежності України

29.06.2017
ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ


Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

02.03.2017
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ


Переможці на зайняття посад державної служби категорії «А» за 28.02.2017 року

Лист Адміністратору Архів подій RSS