ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ


 

 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

14.10.2010 
м. Київ 
N 1310 


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2010 р. за N 1296/18591
Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення
Відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення та з метою забезпечення дотримання вимог законодавства при складанні протоколів у справах про адміністративні правопорушення
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.
2. Департаменту розвитку секторів економіки (Пендзин О. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сухомлина О. А.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 

Міністр 
В. П. Цушко 
ПОГОДЖЕНО: 
  
В. о. Голови Державного комітету
фінансового моніторингу України 
 
В. П. Зубрій 
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва 
 
 
 
Г. М. Яцишина 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України
14.10.2010 N 1310
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2010 р. за N 1296/18591 


ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення
I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс), Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та встановлює порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Міністерства економіки України (далі - уповноважені посадові особи Мінекономіки) і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів у справах про адміністративні правопорушення та ведення діловодства з цих питань.
1.2. Відповідно до статті 255 Кодексу уповноважені посадові особи Мінекономіки мають право складати протоколи у справах про адміністративні правопорушення за статтями 1669 і 18834 Кодексу.
II. Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення
2.1. Уповноважені посадові особи Мінекономіки при виявленні адміністративних правопорушень складають протоколи про адміністративне правопорушення щодо посадових осіб товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами (суб'єктів первинного фінансового моніторингу), згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.
2.2. У разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами протокол складається щодо кожної з таких осіб. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протоколи складаються стосовно кожного з вчинених правопорушень.
2.3. Протокол складається у двох примірниках, що підписуються уповноваженою посадовою особою Мінекономіки, яка склала такий протокол, та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.
2.4. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право дати пояснення і висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Власноручно викладені цією особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.
2.5. У разі відмови особи, щодо якої складається протокол про адміністративне правопорушення, дати пояснення і підписати протокол у ньому робиться запис про це, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи Мінекономіки та підписами свідків у разі їх наявності.
Відмова особи від підписання протоколу не є підставою для припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення.
2.6. Один примірник протоколу разом з іншими матеріалами, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, у триденний строк з моменту його складання надсилаються до суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення, другий під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.
2.7. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком державною мовою. Не допускаються закреслювання або виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.
2.8. Зміст протоколу повинен відповідати вимогам, викладеним у статті 256 Кодексу.
2.9. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права і обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.
2.10. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.
III. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення
3.1. Оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа Мінекономіки, яка склала протокол.
3.2. Протокол про адміністративне правопорушення не пізніше ніж наступного дня після його складання реєструється уповноваженою посадовою особою Мінекономіки у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2 до цієї Інструкції), сторінки якого повинні бути прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою Мінекономіки, який зберігається протягом строку, встановленого законодавством України.
3.3. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, сторінки якої повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Мінекономіки.
3.4. Бланк протоколу має серію і номер.
3.5. Облік видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 3 до цієї Інструкції), сторінки якого повинні бути прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою Мінекономіки, який зберігається протягом строку, встановленого законодавством України.
 

Директор департаменту
розвитку секторів економіки 
 
О. В. Пендзин 


 

Додаток 1
до Інструкції з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення 


МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
ПРОТОКОЛ N ___
про адміністративне правопорушення
___ ____________ 20__ року 
___________________________
(місце складання протоколу) 
1. Мною, ______________________________________________________________________________
                                                         (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка склала протокол)
______________________________________________________________________________________,
при __________________________________________________________________________________
                                                                       (вказати обставини, за яких установлено правопорушення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
встановлено, що посадова особа
______________________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи і посада)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
вчинив(ла) правопорушення
______________________________________________________________________________________
             (суть порушення, частини, статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, які були порушені)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності:
Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________
Дата, місце народження _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Місце проживання, номер телефону _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Місце роботи, посада, дата призначення на посаду __________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Документ, що засвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Середньомісячний заробіток _____________________________________________________________
Сімейний стан ________________________________________________________________________
На утриманні __________________________________________________________________________
Інші відомості, необхідні для вирішення справи ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Дата, час і місце вчинення порушення
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Притягався(лась) до адміністративної відповідальності раніше і за що
______________________________________________________________________________________
                                                                                                             (за наявності)
5. Відповідальність передбачена __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                     (частина, стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає відповідальність) 

Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснено її права, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову у справі.
Прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
______________________________________________________________________________________
6. Свідки (за наявності):
1) ____________________________________________________________________________________
                                                                     (підпис, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________________________
                                                                 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
______________________________________________________________________________________
                                    (надання пояснень і зауважень щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка притягається до адміністративної відповідальності
______________________________________________________________________________________
8. Протокол подається на розгляд до
______________________________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування суду)
за місцезнаходженням: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9. Підпис, прізвище та ініціали посадової особи, яка склала протокол
______________________________________________________________________________________ 

 

Додаток 2
до Інструкції з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення  


ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

N з/п  
Серія, номер та дата складання протоколу  
Дата та місце вчинення правопорушення  
Відомості про особу, щодо якої складено протокол  
Посада, прізвище, ініціали особи, що склала протокол 
Примітка 
прізвище, ім'я, по батькові 
посада 
місце роботи  


 

Додаток 3
до Інструкції з оформлення посадовими особами Мінекономіки матеріалів про адміністративні правопорушення  


ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

N з/п 
Дата видачі бланків протоколів  
Серії та номери протоколів, що видаються 
Кількість виданих бланків протоколів (словами)  
Прізвище, ім'я, по батькові та підпис отримувача  
Примітка  


____________